Изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-177 в кв.56 по плана на ПЗ“Север“, гр.Бургас

Изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-177 в кв.56 по плана на ПЗ“Север“, гр.Бургас

Публикувано на: четвъртък, 06 юни 2019
Валидно до: четвъртък, 20 юни 2019, 13:44

 

ДО

ФОНДАЦИЯ"ПАВЕЛ И АНКА ХАДЖИПЕТРОВИ"

УЛ."КНЯЗ БЕТЕНБЕРГ" 6,ЕТ.1, ГР.БУРГАС

 

 

ДО

ДОРА ХРИСТОВА АСЕНОВА

УЛ."ХР.БОТЕВ"37,ЕТ.2, АП.5, ГР.СОФИЯ

 

ДО

"СЕВА БЪЛГАРИЯ"ООД

УЛ."ШЕЙНОВО"19, ГР. БУРГАС

 

 

 

 

 

                                                                      

Уведомяваме Ви, че е изготвен  проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-177 в кв.56 по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.605.158 по КК на гр.Бургас , с който се обособява нов УПИ III-158 с площ , съгласно документите за собственост, като вътрешно-регулационните му граници от север-северозапад се провеждат по имотните граници на ПИ с идентификатор 07079.605.158 по КККР на гр.Бургас, променя се устройствената зона от "Пп" в "3Смф1" в съответствие в действащ ОУП на гр.Бургас и при съобразяване със съседните УПИ IV и УПИ VIII  , като в новообразувания УПИ III-158 се предвижда ново свободно застрояване с височина до 10 метра при запазване на функционалното отреждане и показатели на застрояване, установени с действащ план, а именно: Плътнодст до 80%, Кинт до 2,50 и Озеленяване мин.20%.

Проектът   е изложен с стая № 29 на II-ри етаж в Дирекция "ЦАУ Освобождение", ж.к. "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с него  всеки работен ден от 8,30 до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересуваните могат за направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция "ЦАУ Освобождение" до Община Бургас, в  14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.

 

 

 

АРХ.ДЕСИСЛАВА ЕВГЕНИЕВА

Гл.експерт   в Дирекция УТ

Община Бургас

 

 

 

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 417 последна промяна: 13:45:34, 06 юни 2019