Съобщение до Стоян Иванов Димитров

Съобщение до Стоян Иванов Димитров

Публикувано на: петък, 07 юни 2019
Валидно до: петък, 21 юни 2019, 14:59

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, съобщава   покана с изх.№94-01-14148/1/12.04.2019г. на Община Бургас, съставена по реда на чл.277 от Административно-процесуалния кодекс (АПК)

 

 

        Община Бургас, съобщава на Стоян Иванов Димитров, с адрес: гр. Бургас, бул. "Демокрация" №80, ет.3, че на основание чл.277, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) е съставена покана с изх.№ 94-01-14148/1/12.04.2019г. на Община Бургас за доброволно изпълнение на влязла в сила Заповед №2245/23.08.2016г. на Зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за премахване на  строеж: "Едноетажни масивни постройки с изпълнено частично надстрояване в северната част", находящи се в дъното на УПИ V-1336, кв.115 по плана на ЦГЧ, ГР. Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, бул. "Демокрация" №80".

        Със съдържанието на поканата можете да се запознаете в стая №11 от 9:00ч. до 11:00ч., находяща се в сградата на Дирекция "ЦАУ Приморие", Община Бургас (ул. "Александровска", №83).

        Възражения по покана с изх.№94-01-14148/1/12.04.2019г. на Община Бургас могат да бъдат подавани до Община Бургас, Дирекция "ЦАУ-Приморие"  в 14 (четиринадесет) дневен срок считан от датата на съобщаване.

       Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.

 

 

 

 

Отдел "Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация", Община Бургас

Главен специалист БКСВЕ - М. Димитрова

 


свали като pdf разглеждания: 790 последна промяна: 15:00:42, 07 юни 2019