Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права на жилищна сграда ул.Рилска №40

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права на жилищна сграда ул.Рилска №40

Публикувано на: сряда, 12 юни 2019
Валидно до: сряда, 26 юни 2019, 08:53

Изх. №94-01-13514/3/12.06.2019г.

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. "РИЛСКА"№40

Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за строеж №П-29/10.05.2019г. за "ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА КАФЕ-ЕСПРЕСО С ИДЕНТИФИКАТОР  07079.609.55.1.17 ПО КК НА ГР. БУРГАС В СТУДИО ЗА ГОСТИ, находящ се в партера на жилищна сграда, ПИ с идентификатор 07079.609.55 по КК на гр. Бургас, УПИ XIII-1649, кв.99 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас с административен адрес ул. "Рилска" №40

На основание чл.215 от ЗУТ разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност  пред Административен съд - гр. Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение, чрез Дирекция "ЦАУ Приморие",Община Бургас.Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

Същото е изложено в стая №4 в Дирекция "ЦАУ Приморие" всеки ден  от 8,30 до 12,30ч.

 

Съгласувал:                                                               Изготвил:

Арх. Тихомир  Райчев                                               Кр. Кръстева-Стоянова

Главен експерт "ГАТИ"                                                Гл. специалист "ГАТИ" 


свали като pdf разглеждания: 789 последна промяна: 08:54:45, 12 юни 2019