Съобщение за обнародвано съобщение в Държавен вестник бр.42

Съобщение за обнародвано съобщение в Държавен вестник бр.42

Публикувано на: сряда, 12 юни 2019
Валидно до: сряда, 26 юни 2019, 09:42

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

В Държавен вестник бр.42 от 28.05.2019г. са обнародвани:

 

- Съобщение за изработен ПУП-ПР на кв.19 и кв.36 по плана на ж.к."Лазур", гр.Бургас, с което да се измени конфигурацията на обслужваща улица от о.т.135 - о.т.133 като и се обособят двустранен тротоар и нов крайуличен паркинг, като част от уличната регулация, да се измени конфигурацията на обслужваща улица с о.т.135 - о.т.136 - о.т.176 - о.т.177а /част от ул."Калофер"/ като се обособят тротоари и нови крайулични паркинги, като част от уличната регулация, в резултат на което се променят регулационните граници на УПИ V, отреден "за комплексно жилищно строителство", в кв.19 и УПИ I, отреден "за комплексно жилищно строителство и КОО", в кв.36 по плана на ж.к."Лазур", гр.Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в ст.409 в сградата на Община Бургас. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението в "Държавен вестник". свали като pdf разглеждания: 701 последна промяна: 09:52:27, 12 юни 2019