Съобщения до всички собственици и носители на ограничени вещни правапо плана на кв.Банево, ж.к.“Славейков“, ЦГЧ, кв.Банево, кв.Сарафово и кв.Крайморие

Съобщения до всички собственици и носители на ограничени вещни правапо плана на кв.Банево, ж.к.“Славейков“, ЦГЧ, кв.Банево, кв.Сарафово и кв.Крайморие

Публикувано на: сряда, 12 юни 2019
Валидно до: сряда, 26 юни 2019, 12:04

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


До всички собственици и носители на ограничени
вещни права в УПИ ІІ-274 и ХVІІ-275 в кв.23 по плана на кв.Банево, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.705.603 и 07079.705.1577 по КК на гр.Бургас.

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1278/20.05.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ ІІ-274 и ХVІІ-275 в кв.23 по плана на кв.Банево, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.705.603 и 07079.705.1577 по КК на гр.Бургас.

Гл.специалист:..................
 /И.Петракиева/

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До всички собственици и носители на ограничени
вещни права в УПИ VІ-221 в кв.15а по плана на ж.к."Славейков", ПИ с идентификатор 07079.602.221 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1280/20.05.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ VІ-221 в кв.15а по плана на ж.к."Славейков", ПИ с идентификатор 07079.602.221 по КК на гр.Бургас.


Гл.специалист:.....................
/И.Петракиева/

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


До всички собственици и носители на ограничени
вещни права в УПИ Х-1055 и ХІ-1054 в кв.118 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.608.171 и 07079.608.172 по КК на гр.Бургас.

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1500/07.06.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ Х-1055 и ХІ-1054 в кв.118 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.608.171 и 07079.608.172 по КК на гр.Бургас.
Гл.специалист:.....................
/И.Петракиева/


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


До всички собственици и носители на ограничени
вещни права в УПИ І-603 в кв.42 по плана на кв.Банево, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.705.603 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1502/07.06.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ І-603 в кв.42 по плана на кв.Банево, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.705.603 по КК на гр.Бургас

Гл.специалист:.....................
/И.Петракиева/

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


До всички собственици и носители на ограничени
вещни права в УПИ VІІ-731 в кв.44 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.820.730 по КК на гр.Бургас.

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1537/07.06.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ VІІ-731 в кв.44 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.820.730 по КК на гр.Бургас.

Гл.специалист:.....................
/И.Петракиева/


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


До всички собственици и носители на ограничени
вещни права в УПИ XXXV-93 в кв. 16 по плана на кв. "Крайморие", гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.30.238 по КК на гр. Бургас.

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1546/07.06.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ XXXV-93 в кв. 16 по плана на кв. "Крайморие", гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.30.238 по КК на гр. Бургас.

Гл.специалист:.....................
/И.Петракиева/


свали като pdf разглеждания: 780 последна промяна: 12:09:32, 12 юни 2019