Съобщение до „КУАТРО 8"ЕООД относно преместваем обект: „Павилион за продажба на кафе и закуски“ позиция №Е-4

Съобщение до „КУАТРО 8"ЕООД относно преместваем обект: „Павилион за продажба на кафе и закуски“ позиция №Е-4

Публикувано на: сряда, 12 юни 2019
Валидно до: сряда, 12 юни 2019, 12:18

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщава на:

"КУАТРО 8" ЕООД, ЕИК 204442441, с управител Емил Василев Станишев, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к."Зорница" бл.33, вх.А, ет.5, ап.13 за съставен на основание чл.57а, ал.2, във връзка с чл.57а, ал.1, т. 8 от ЗУТ Констативен акт №О-2/25.04.2019г., относно преместваем обект: "Павилион за продажба на кафе и закуски" позиция №Е-4, съгласно одобрена с Решение на Общински съвет Бургас №34-16/28.11.2017г. схема за разполагане на обект Е4 по чл.56 от ЗУТ, находящ се в УПИ I, отреден "за Районен парк", кв.45 по плана на к/с "Славейков", гр.Бургас.

Със съдържанието на констативния акт може да се запознаете в сградата на Дирекция "ЦАУ Освобождение" (ж.к."Славейков", до бл.49), стая №27. 

Възражения и доказателства могат да бъдат подавани на горепосочения адрес в 3(три) - дневен срок, считан от датата на публикуване на съобщението.

Дирекция "ЦАУ Освобождение"
Гл.експерт КСВЕ - инж.Катя Николова


свали като pdf разглеждания: 754 последна промяна: 12:20:58, 12 юни 2019