До Стоян Милев

До Стоян Милев

Публикувано на: сряда, 12 юни 2019
Валидно до: сряда, 26 юни 2019, 12:23

 

До                                                    

стоян георгиев милев

ж.к. изгрев, бл.№5, вх.6, ет.7, ап.20

гр. бургас                                                                      

 
УВАЖАЕМИ  Г-Н СТОЯН МИЛЕВ,

Във връзка с постъпили Заяление вх. №94-Т-509/21.10.2008г. от Тотка Ганева Костадинова, и Заявление вх.94-01-40949/02.12.2016г. от Мария Николова Атанасова, наследници на Иван Ганев Станев, за възстановяване на собствеността върху новообразувани поземлени имоти, находящи се в с.о. "Острица 2", землище кв.Банево, гр. Бургас на основание чл.26 от АПК сме Ви уведомили за започнатото административно производство в обхвата на новообразуван поземлен имот /НПИ/ №501.446.

В плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на с.о. "Острица 2", землище кв.Банево, гр. Бургас, одобрен със Заповед №РД-09-37/17.02.2006г. на Областен управител на Област Бургас, на името на наследници Иван Ганев Станев е записан и предвиден за възстановяване НПИ №501.446.

От служебно събраните доказателства е установено, че върху новообразуван поземлен имот №501.446 с площ 4 783 кв.м. попада поземлен имот №345 по предходния кадастрален план на в.з."Сиври баир", землище с. Банево, за който в Обшина Бургас се съхранява информация, че е бил предоставен за ползване не Вашия наследодател Стоян Георгиев Милев.

С искане вх. №94-01-40949/38/19.02.2019г. от Цветан Стоянов Милев е представен нотариален акт №143, т.XIV, дело №8486/1994г. на нотариус при БРС, съгласно който Георги Стоянов Милев и Цветан Стоянов Милев са придобили право на собственост върху 1000/1680 кв.м. ид.ч. от имот пл.№345 по плана на м."Острицата-2", землище кв. Банево.

Към момента на издаване на нотариалния акт за територията на м."Острицата-2", землище кв. Банево е действал кадастралния план на в.з. "Сиври баир", землище с. Банево от 1976г.

Имот пл. №345 по предходния кадастрален план на в.з. "Сиври баир", землище с. Банево от 1976г. попада върху част от новообразуван поземлен имот /НПИ/ №501.446 по плана на новообразуваните имоти на с.о."Острица 2", землище кв. Банево, одобрен със Заповед №РД-09-37/17.02.2006г. на Областен управител на Област Бургас

ПНИ на с.о."Острица 2", землище кв. Банево, Община Бургас е влязъл в сила и към настоящия момент, имотът описан в представения от вас нотариален акт №143, т.XIV, дело №8486/1994г., не е отразен.

За територията на с.о."Острица 2", землище кв. Банево със Заповед №РД-18-35/26.04.2016 г. на Изпълнителен директор на АГКК са одобрени кадастрална карта /КК/ и кадастрален регистър към нея.

НПИ №501.446 съответства на ПИ с идентификатор 07079.707.446 по КК на кв. Банево, гр. Бургас.

За отразяване на придобитата от Вас собственост съгласно приложения нотариален акт, представен с искане вх.№94-01-40949/38/19.02.2019г., е необходимо да представите проект за изменение на одобрения и влязъл в сила план на новообразуваните имоти на с.о."Острица 2", кв. Банево, гр. Бургас и проект за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Бургас,  за отразяване на имот №345, /по предходния кадастрален план на вилна зона "Сиври баир", с.Банево/, попадащ върху НПИ №501.446, който е предвиден за възстановяване на наследниците на Иван Ганев Станев.

Във връзка с горното, следва да се обърнете към лицензиран геодезист за изготвяне на проект за изменение на плана на новообразуваните имот и на КККР на гр. Бургас.

След представяне на проекта ще започнем процедура по изменение на ПНИ.

 

   При необходимост от допълнителна информация лице за контакти:

     инж. Валентина Кръстева - главен специалист в отдел "Устройствено планиране"

         тел.: 056/907 289

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 630 последна промяна: 12:24:30, 12 юни 2019