До Мария Димитрова

До Мария Димитрова

Публикувано на: сряда, 12 юни 2019
Валидно до: сряда, 26 юни 2019, 12:24

 

МАРИЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА

Ж.К."ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", БЛ.№44А, ВХ.А, ЕТ.2, АП.4

ГР. СОФИЯ                                                              

 

 

 

С настоящото на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, в Община Бургас е постъпило заявление вх. №94-01-10204/22.03.2019г. от Васил Димитров Бойчев, наследник на Димитър Бойчев Добрев и на Незабравка Василева Бойчева, с искане за разглеждане на проект за изменение на ПНИ на с.о." Острица 2", землище кв. Банево, гр. Бургас, одобрен със Заповед №РД-09-37/17.02.2006г. на Областен управител на Област Бургас, в обхвата на НПИ №502.189.

Към искането е приложен нотариален акт №46, д. 8736/1994г. на нотариус при БРС, с който Димитър Бойчев Добрев и Незабравка Василева Бойчева са придобили право на собственост върху имот пл.№304 по предходния кадастрален план на в.з. "Сиври баир", землище с. Банево от 1976г.

Имот пл.№304 по предходния кадастрален план на в.з."Сиври баир" попада върху ползвателски имот №502.90 с площ 1 682 кв.м. по помощен план към плана на новообразуваните имот на с.о."Острица"2, землище кв. Банево. В регистъра към плана имота е записан на Димитър Бойчев

Ползвателски имот №502.90 попада върху част от новообразуван поземлен имот №502.189 по ПНИ на с.о."Острица"2, землище кв. Банево. НПИ №502.189 с площ 5968 кв.м. по ПНИ в регистъра е записан на н-ци на Райко Тодоров Вълчев.

НПИ №502.189 съответства на ПИ с идентификатор 07079.707.1178 по КК на кв. Банево, гр. Бургас.

Постъпилото искане, ведно с проекта за изменение на ПНИ на с.о." Острица 2", землище кв. Банево, гр. Бургас, е разгледано на заседание на Комисията по §4к, ал.12. от ПЗР на ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №3443/12.12.2017 г. на Кмета на Община Бургас, проведено на 28.02.2019., като решението на комисията е обективирано в Протокол №2/28.02.2019г. т.7 от дневния ред.

Комисията е приела предложеното изменение на ПНИ на е с.о." Острица 2", землище кв. Банево. гр. Бургас, с което от НПИ №502.189 с площ 5 968 кв.м. се обособява НПИ №502.90 с площ 1 000 кв.м., и в регистъра към ПНИ се записва на н-ци на Димитър Бойчев Добрев и на Незабравка Василева Бойчева, съгласно Нотариален акт №46 от 1994г. на нотариус при БРС, а НПИ №502.189 става с площ 4968 кв.м. като в регистъра към ПНИ остава записан на н-ци на Райко Тодоров Вълчев.

С проекта за изменение на ПНИ. може да се запознаете в Община Бургас ет. 4, стая 401 /всеки вторник 9:00 - 12:00 и 14:00-17:00 часа/.

В изпълнение на решението на комисията по §4к, ал. 12 от ПЗР към ЗСНЗЗ, в качеството Ви на заинтересована страна, в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщеййе. можете да се изразите становище по взетото решение.

В случай, че не възразите срещу решението на комисията преписката ще бъде изпратена в СГКК гр. Бургас за продължаване на процедурата по изменение на КККР на кв. Банево, гр. Бургас.

 

При необходимост от допълнителна информация лица за контакти :

инж. Валентина Кръстева - гл.специалист в отдел "Устройствено планиране" тел: 056/907 289

 

 


свали като pdf разглеждания: 677 последна промяна: 12:25:10, 12 юни 2019