До наследници на Калинка Стаматова

До наследници на Калинка Стаматова

Публикувано на: сряда, 12 юни 2019
Валидно до: сряда, 26 юни 2019, 12:26

 

ДО НАСЛЕДНИЦИ НА КАЛИНКА ЩЕРИОНОВА СТАМАТОВА

ДИМИТРИНА НИКОЛОВА ХРИСТОВА

УЛ."ЦАР САМУИЛ"№9

ГР. БУРГАС                                                                                                    

МИНЧО КОЛЕВ МИНЧЕВ

Ж.К. "МЕДЕН РУДНИК", БЛ. №72, ВХ.4, ЕТ.1

ГР. БУРГАС

 

СТАНКА НИКОЛОВА ВЪЛЧЕВА

УЛ."АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКИ (Н. КОФАРД №61)

ГР.БУРГАС

 

ГЕОРГИ ВЪЛЧЕВ ВЪЛЧЕВ

УЛ."АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКИ (Н. КОФАРД №61)

ГР.БУРГАС

 

НИКОЛА ВЪЛЧЕВ ВЪЛЧЕВ

УЛ."АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКИ (Н. КОФАРД №61)

ГР.БУРГАС

 

КОСТА НАСКОВ ТУДЖАРОВ

УЛ."БОЛЯРСКА" №16А, ЕТ.2, АП.2

ГР. БУРГАС

 

 

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

            С настоящето на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, като наследници на Калинка Щерионова Стаматова, Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпило искане вх.№94-01-4775/08.02.2019г. от Добромир Георгиев и Доротея Николова, наследници на Димитър Тодоров Георгиев и Соня Добрева Георгиева , искане вх.№ 94-Щ-1/13/04.09.2018г.  и жалба вх.№94-Щ-1/17/21.01.2019г. от Маргарита Иванова Иванова-Андонова, относно изменение на новообразуван поземлен имот /НПИ/ №167.1112 по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на с.о."Каптажа", землище с.Изворище, одобрен със Заповед №РД-09-69/06.08.2010г. на Областен управител на Област Бургас. Цитираните искания и жалбата са разгледани на заседание на Комисията по §4к, ал.12. от ПЗР на ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №3443/12.12.2017 г. на Кмета на Община Бургас, проведено на 29.03.2018г., като решението на комисията е обективирано в Протокол №2/29.03.2018г., т.2 от дневния ред.

Към исканията са представени документи за собственост върху ползвателски имоти №390 и №391 по помощен план /ПП/ към ПНИ, попадащи върху НПИ №167.1112 с площ 1014 кв.м. по ПНИ, записан в регистъра към ПНИ на н-ци на Калинка Щерионова Стаматова.

Комисията е приела предложеното изменение на ПНИ на с.о."Каптажа", землище с. Изворище, одобрен със Заповед №РД-09-69/06.08.2010г. на Областен управител на Област Бургас, с което от  НПИ №167.1112 с площ 1 014 кв.м. се обособява НПИ №167.391 с площ 500 кв.м., а НПИ №167.1112 променя площта си на 514 кв.м.

В регистъра към ПНИ на с.о."Каптажа", землище с. Изворище НПИ №167.391 с площ 500 кв.м. се записва на Събка Пръвчева Иванова и Маргарита Иванова Иванова, в квоти, съгласно нотариален акт №42, д. 8216 от 1999г. на СВ гр. Бургас. НПИ № 167.1112 с площ 514 кв.м. се записва на н-ци на Соня Добрева Георгиева и на н-ци Димитър Тодоров Георгиев, съгласно н.а. №112, дело №3234/98г. за 500/514 кв.м. ид.ч., а 14/514 кв.м. ид.ч. се записват на н-ци на Калинка Щерионова Стаматова.

С проекта за изменение на ПНИ, може да се запознаете в Община Бургас ет. 4, стая 401 /всеки вторник 9:00 - 12:00 и 14:00-17:00 часа/.

В изпълнение на решението на комисията по §4к, ал. 12 от ПЗР към ЗСПЗЗ, в качеството Ви на заинтересована страна, в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, можете да се изразите становище по взетото решение.

В случай, че не възразите срещу решението на комисията ще бъде издадена Заповед на Кмета на Община Бургас на основание § 4к, ал.8, т.2 и ал.13, т.1  от ПЗР към ЗСПЗЗ.

 

   При необходимост от допълнителна информация лице за контакти:

   инж. Валентина Кръстева - главен специалист в отдел "Устройствено планиране"

        тел: 056/907 289

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 664 последна промяна: 12:27:02, 12 юни 2019