Съобщение до собствениците и ползвателите на недвижими имоти в землището гр. Българово, Община Бургас, попадащи в сервитутната зона на нова въздушна електропроводна линия 400 kV от п/ст „Марица изток" до п/ст „Бургас"

Съобщение до собствениците и ползвателите на недвижими имоти в землището гр. Българово, Община Бургас, попадащи в сервитутната зона на нова въздушна електропроводна линия 400 kV от п/ст „Марица изток" до п/ст „Бургас"

Публикувано на: сряда, 12 юни 2019
Валидно до: сряда, 26 юни 2019, 14:08

До: собствениците и ползвателите на недвижими имоти в землището гр. Българово, Община Бургас, попадащи в сервитутната зона на нова въздушна електропроводна линия 400 kV от п/ст "Марица изток" до п/ст "Бургас"

 

№70-00-3757/12.06.2019г. на Община Бургас

СЪОБЩЕНИЕ

Община Бургас  съобщава  за издадена на основание чл. 194, ал.1 от ЗУТ , във връзка с чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.64, ал.3, чл.194, ал.1 и ал.4 от Закона за устройство на територията, чл.64, ал.3, т.1, буква "б" от Закона за енергетиката, Заповед № 1582/ 11.06.2019г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас, с която е разпоредено на собствениците и ползвателите на недвижими имоти в землището гр. Българово, Община Бургас, попадащи в сервитутната зона на нова въздушна електропроводна линия 400 kV от п/ст "Марица изток" до п/ст "Бургас", да осигурят свободен достъп през засегнатите поземлени имоти за извършване на разрешените строително- монтажни работи на строеж: "Изграждане на нова ВЛ 400 kV от п/ст "Марица изток" до п/ст "Бургас" за период от 24 месеца.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 и ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чрез Зам.-кмета по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас пред Административен съд- гр. Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването й, като жалбите или протестите срещу административния акт не спират изпълнението му, съгласно чл. 217, ал.1, т.8 от ЗУТ.

Настоящето съобщение е направено на основание чл. 61, ал. 3 от Административни-процесуален кодекс (АПК).

 

Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица. 

Отдел "Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация", Община Бургас
Гл. експерт КСВЕ: Георги Василев


свали като pdf разглеждания: 783 последна промяна: 14:10:31, 12 юни 2019