Съобщение до Веселина Димитрова Рахнева и Иван Цветанов Ценков

Съобщение до Веселина Димитрова Рахнева и Иван Цветанов Ценков

Публикувано на: сряда, 12 юни 2019
Валидно до: четвъртък, 27 юни 2019, 15:49

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, съобщава   констативен протокол №П-55/28.02.2019г. на Община Бургас, съставена по реда на чл.196 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

 

        Община Бургас, съобщава на Веселина Димитрова Рахнева и Иван Цветанов Ценков, че на основание чл.196 от Закона на устройството на територията  (ЗУТ) е съставен констативен протокол №П-55/28.02.2019г. на Община Бургас за започване на административно производство по реда на чл.195, ал.5 от Закона за устройството на територията за премахване на неподходящ по местоположение и разположение на строеж: "Ажурна ограда с бетонова основа с h=30 м. и обща височина h=1.80 м. и с приблизителна обща дължина 52.00 м.", находящ се северно и източно от уличната регулационна граница на  УПИ V-60, кв.7 по действащия ПУП-ПРЗ на в.з. "Росенец", гр. Бургас.

       Със съдържанието на констативния протокол можете да се запознаете в стая №11 от 9:00ч. до 11:00ч., находяща се в сградата на Дирекция "ЦАУ Приморие", Община Бургас (ул. "Александровска", №83).

        Възражения по констативен протокол №П-55/28.02.2019г. на Община Бургас могат да бъдат подавани до Община Бургас, Дирекция "ЦАУ-Приморие"  в 3 (три) дневен срок считан от датата на съобщаване.

       Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.

 

Отдел "Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация", Община Бургас

Старши специалист БКСВЕ - Т. Калудова

 


свали като pdf разглеждания: 699 последна промяна: 16:01:13, 12 юни 2019