Съобщение за издадени разрешения на Общински съвет Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване

Съобщение за издадени разрешения на Общински съвет Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване

Публикувано на: сряда, 12 юни 2019
Валидно до: сряда, 26 юни 2019, 16:51

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

 

-  С Решение № 53-24/29.01.2019г. Общински съвет Бургас:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.12 и чл.111 от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за ПИ с идентификатори 07079.1.1019, 07079.1.1022 по КК на гр.Бургас, с който за ПИ да се обособят УПИ, "за производствена и складова база", със запазване на съществуващото застрояване в тях и на подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на елементите на транспортната пътна и железопътна инфраструктура в ПИ с идентификатор 07079.1.1021 по КК на гр. Бургас. 2. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на специализиран ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.1.1019 и 07079.1.1022 по КК на гр. Бургас, с който за ПИ да се обособят УПИ, "за производствена и складова база", със запазване на съществуващото застрояване в тях и на подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на елементите на транспортната пътна и железопътна инфраструктура в ПИ с идентификатор 07079.1.1021 по КК на гр. Бургас

 

-  С Решение № 56-17/30.04.2019г. Общински съвет Бургас:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ и чл.10, ал.4, т.8 и чл.111 от ЗУЧК Общински съвет Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на дъждовен колектор, преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.820.883 по КК на кв. Сарафово, гр. Бургас. 2. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на дъждовен колектор, преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.820.883 по КК на кв. Сарафово, гр. Бургас.

 

-  С Решение № 56-18/30.04.2019г. Общински съвет Бургас:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1, във връзка с чл.136, ал.1, чл.134, ал.1, т.1 и т.2  от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на кв.19 и кв.36 по плана на ж.к. "Лазур", гр. Бургас, с което да се измени конфигурацията на обслужваща улица от о.т.135 - о.т.133 като и се обособят двустранен тротоар и нов крайуличен паркинг, като част от уличната регулация, да се измени конфигурацията на обслужваща улица с о.т.135 - о.т.136 - о.т.176 - о.т.177а (част от ул. "Калофер") като се обособят тротоари и нови крайулични паркинги, като част от уличната регулация, в резултат на което се променят регулационните граници на УПИ V, отреден "за комплексно жилищно строителство", в кв.19 и УПИ I, отреден "за комплексно жилищно строителство и КОО", в кв.36 по плана на ж.к. "Лазур", гр. Бургас

 

-  С Решение № 56-19/30.04.2019г. Общински съвет Бургас:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на отводнителен канал, преминаващо през ПИ с идентификатори 61145.14.26,  61145.14.46, 61145.14.47, 61145.14.48, 61145.14.49, 61145.14.73, 61145.14.77, 61145.14.86, 61145.14.135, 61145.14.136, 61145.14.148, в м. "Клюнчето" , землище на с. Равнец, Община Бургас

 


свали като pdf разглеждания: 907 последна промяна: 16:52:47, 12 юни 2019