Заповед за конкурс за отдаване под наем и организиране на ученическо столово хранене

Заповед за конкурс за отдаване под наем и организиране на ученическо столово хранене

Публикувано на: понеделник, 17 юни 2019
Валидно до: понеделник, 17 юни 2019, 14:15

 

З А П О В Е Д

1605/17.06.2019 г.

 

На основание чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 14, чл. 23, ал. 1 и чл. 83 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас  и  решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 10 от дневния ред на проведеното на 28.05.2019 г. заседание (Протокол № 57),

 

О Т К Р И В А М:

Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на обособени части от имоти - публична общинска собственост, за организиране на ученическо столово хранене, обособени в два лота, както следва:

1.      ЛОТ 1:

1.1.Помещения с площ  191,27 кв. м, находящи се в сутерена в сградата на ПГЕЕ "К. Фотинов" и СУ "Иван Вазов", ул. "Христо Ботев" №42, гр. Бургас, при граници: изток - складови помещения; запад - класна стая, стълбище и коридор; север - външен зид; юг - външен зид и павилион за закуски с полезна площ 13,10  кв. м., находящ се на партера в сградата на училището при граници: изток-коридор, запад-стълбище, север - външен зид, юг - коридор, подходящи за кухня-майка;

1.2.Помещения с площ 374,46 кв. м, находящи се в сутерена в сградата на ОУ "Александър Георгиев - Коджакафалията", ул. "Юрий Венелин" №2, при граници: изток - външен зид, запад - външен зид, север - спортно игрище, юг - коридор, подходящи за разливочна;

1.3.Помещения с площ 430,00 кв. м, находящи се на първи етаж в блок "Г" на ОУ "Христо Ботев" в кв. Долно Езерово, гр. Бургас, при граници: изток- външен зид; запад - външен зид и стълбище блок "А"; север - външен зид; юг - външен зид, и павилион с полезна площ 10,45 кв.м в сградата на училището, подходящи за разливочна;

с начална конкурсна месечна наемна цена на лота в размер на 1 179,02 лева (хиляда сто седемдесет и девет лв. и две ст.), без ДДС и стъпка за наддаване - 117,90 (сто и седемнадесет лв. и деветдесет ст.) лева, без ДДС.

 

2.      ЛОТ 2:

2.1.Помещения с площ 140,18 кв. м, находящи се на първи етаж в сградата на ОУ "Васил Левски" в кв. Горно Езерово, при граници: изток - външен зид; запад - коридор и площадка; север - външен зид; юг - коридор и класна стая, подходящи за разливочна;

2.2.Помещение с площ 38,02 кв. м, находящо се в полуподземен етаж в сградата на Професионална търговска гимназия, гр. Бургас, ул. "Георги Шогунов" №1, при граници: изток - работилница; запад - склад; север - коридор и фоайе; юг - външен зид и прилежащи помещения: склад - 7,20 кв. м; бар - 10,84 кв. м. Помещението е подходящо за бюфет;

с начална конкурсна месечна наемна цена на лота в размер на 283,13 лева (двеста осемдесет и три лв. и тринадесет ст.), без ДДС и стъпка за наддаване - 28,31 (двадесет и осем лв. и тридесет и една ст.) лева, без ДДС.

Определя следните минимални изисквания към кандидатите:

1. Кандидатите могат да бъдат лица, които нямат задължения към държавата и към Община Бургас, което обстоятелство се удостоверява с декларация приложение към конкурсната документация.

2. Кандидатът да разполага със следния квалифициран персонал: за кухнята-майка - минимум един готвач, един помощник-готвач и за разливочната - минимум двама души кухненски персонал, обезпечаващ организирането на ученическото - столово хранене. Тези обстоятелства се удостоверяват с дипломи за завършена образователно-квалификационна степен и регистрирани по надлежния ред трудови договори.

3. Да представи доказателства - договори със съответните референции,за извършване на подобен вид дейност за минимум 1 (една) година.

Определя следните критерии за оценка на предложенията:

Офертите на участниците ще се оценяват по метода  - "икономически най-изгодното предложение", като класирането се извърши на база следните критерии:

 

1. К1 - Цена (месечна наемна цена, в лева, без ДДС):

Кандидатите получават от 1 до 70 точки.

Оценяването се извършва по формулата:

 

К1 = Ц(участник)   х 70,

  Ц(максимална)

 

където Ц (участник) е предложената от кандидата цена, а Ц (максимална) е най-високата предложена такава.

 

Тежест на критерия: N1=0,7

 

            2. К2 - Размер на инвестицията (в лева), която ще бъде вложена в обектите с приложени подробни количествено-стойностни сметки за инвестицията.

            Кандидатите получават от 1 до 30 точки.

            Оценяването се извършва по формулата:

 

К2 = И(уч.)х30,

                                                                И(макс.)

 

където И(участник) е предложеният от кандидата размер на инвестиция, а И(максимална) е най-високият предложен размер на инвестиция, която ще бъде вложена в ученическия стол.

 

Тежест на критерия: N2=0,3

 

Комплексната оценка (КО)  на предложенията на допуснатите кандидати се извършва по формулата:

 

КО=К1хN1+К2хN2

 

На първо място да бъде класиран кандидатът получил най-висока комплексна оценка КО.

Утвърждавам документация за участие в конкурса, както следва: 1.Заявление за участие /приложение № 1/; 2.Декларация /приложение № 2/;  3.Договор-проект /приложение № 3/; 4.Декларация за оглед на имота /приложение № 4/; 5.Декларация за условията на конкурса; 6.Наддавателно предложение /приложение № 6/; 7. Заповед за откриване на конкурсна процедура.

Конкурсът да се проведе на 09.07.2019 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, стая № 111.

Определям депозит за участие в конкурсната процедура:

- За ЛОТ 1 в размер на 3537, 06 (три хиляди петстотин тридесет и седем лв. и шест ст.) лева;

- За ЛОТ 2  в размер на 849,39 (осемстотин четиридесет и девет лв. и тридесет и девет ст.) лева,

платими по банков път по сметка на Община Бургас при "Общинска банка" АД, клон Бургас: BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Определям цена на конкурсната документация - 110,00 (сто и десет) лева, без ДДС, които следва да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата.

Документация за участие в конкурса се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие е до 16:00 часа на 05.07.2019 г.

Предложения за участие в конкурса се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото / юридическото лице - кандидат, съответно неговия ЕИК и обекта, за който се кандидатства, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Предложението за участие в конкурса на всеки кандидат следва да бъде изготвено в съответствие с приложените в конкурсната документация образци и да е съобразено с решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 15 от дневния ред на проведеното на 18.12.2018 г.  заседание (Протокол № 52).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Крайният срок за приемане на предложения за участие в конкурса е до 16:00 часа на 08.07.2019 г.

Оглед на обектите може да бъде извършeн след предварително записване при директорите на съответните училища.

Подробна информация на тел. 056/841 729 - инж. Яна Маркова. Допълнителна информация: тел. 056/907 317 - Сребрина Борисова.

Съобщение за провеждането на конкурса да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, от към ул. "Александровска".

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването и.

Заповедта да се връчи на Директора на дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.


свали като pdf разглеждания: 676 последна промяна: 14:21:47, 17 юни 2019