СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на: вторник, 28 май 2019
Валидно до: вторник, 11 юни 2019, 12:00

До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  УПИ II - 133, кв. 1А по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.618.133 по КК на гр. Бургас 

Уведомяваме Ви, че на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ е издадено разрешение за строеж №98/21.05.2019г. за "ПРИСТРОЯВАНЕ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС УЛ. "КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ" № 1,  УПИ II - 133, КВ. 1А ПО ПЛАНА НА ЦГЧ, ГР. БУРГАС, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.618.133 ПО КК НА ГР. БУРГАС".

Същото е изложено в ст.409 на Община Бургас всеки ден от 8.30 до 12.30ч.

На основание чл.215 от ЗУТ, разрешението за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас чрез Община Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.

Тел за справка: 056/907 286

 

Гл.специалист:.............................

                               /И.Петракиева/

 


свали като pdf разглеждания: 466 последна промяна: 12:02:46, 03 юли 2019