Съобщение до Стоил Димов Стоилов

Съобщение до Стоил Димов Стоилов

Публикувано на: сряда, 03 юли 2019
Валидно до: сряда, 17 юли 2019, 13:29

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

СТОИЛ ДИМОВ СТОИЛОВ

УЛ. "ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ" (105-ТА) №6

ГРАД СОФИЯ

 

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №1073/25.04.2019 г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която сте определен за собственик на УПИ VII-70073, кв.50, местност "Лъките", землище с. Маринка, с площ 897 кв.м., при граници:  УПИ I-70067, УПИ II-70067, УПИ VI-70067 и от две страни улица, идентичен на ПИ с идентификатор 47202.501.764 по КККР на с. Маринка, с площ 536 кв.м., при граници ПИ с идентификатори: 47202.501.758, 47202.501.759, 47202.501.763, 47202.501.1341, 47202.501.1333 по КККР, УПИ VII-70073, кв.48 по плана на с. Маринка, с площ 782 кв.м., при граници:  УПИ VIII-70078, УПИ IX-70078 , УПИ VI-70073 и улица, идентичен на ПИ с идентификатор 47202.501.783 по КККР на с. Маринка, с площ 782 кв.м., при граници ПИ с идентификатори: 47202.501.784, 47202.501.785, 47202.501.782, 47202.501.1343 по КККР и УПИ VI-70073, кв.48 по плана на с. Маринка, с площ 782 кв.м., при граници:  УПИ VII-70073, УПИ IX-70078 , УПИ III-70075, УПИ V-70077 и улица, идентичен на ПИ с идентификатор 47202.501.782 по КККР на с. Маринка, с площ 782 кв.м., при граници ПИ с идентификатори: 47202.501.783, 47202.501.785, 47202.501.782,47202.501.779, 47202.501.781 и  47202.501.1343 по КККР.

            Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

 

                                                                                                             03.07.2019 г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 433 последна промяна: 13:30:48, 03 юли 2019