Съобщение до Теню Иванов Димитров

Съобщение до Теню Иванов Димитров

Публикувано на: сряда, 03 юли 2019
Валидно до: сряда, 17 юли 2019, 13:34

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

ТЕНЮ ИВАНОВ ДИМИТРОВ

Ж.К. "СЛАВЕЙКОВ", БЛ. 64, ВХ.8, ЕТ.6

ГР. БУРГАС

 

 

Във връзка с постъпило заявление с вх. №70-00-9631/18.12.2018г. в Община Бургас, относно възникване на безсрочен сервитут в т.ч. и трайно заетата площ от стъпката на стълб, на имоти в землището на гр. Българово, Община Бургас, засегнати от трасето ВЛ 400кV п/ст "Варна" - п/ст "Бургас - преместване на ВЛ 400 kV "Черно море" пред п/ст "Бургас" се установи, че трасето на въздушната електропроводна линия преминава през част от ПИ с идентификатор 07332.105.14 по КККР на землището на гр. Българово, съответстващ на имот №105014 по КВС.

За да се установи собствеността на имотите е извършена служебна справка в регистрите на КККР гр. Бургас, където Иван Димитров Стойчев е записан като собственик на цитирания по - горе имот.

Във връзка с горното и за да бъде изплатено определеното обезщетение, моля да предоставите в  Община Бургас с адрес: гр. Бургас, ул. "Александровка" №26, ет.4, стая 410, банкова сметка и копие на документа, с който се легитимирате като собственик на ПИ с идентификатор 07332.105.14 по КККР, землището на гр. Българово, местност "Латински гробища", съответстващ на имот №105014 по КВС.

В случай че сте извършили разпореждане със собствеността си, моля да ни предоставите данни за новия/те собственик/ци.

 

                                                                                       03.07.2019г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 442 последна промяна: 13:34:44, 03 юли 2019