Съобщение до Георги Камиларов за издадено разрешение за строеж

Съобщение до Георги Камиларов за издадено разрешение за строеж

Публикувано на: четвъртък, 04 юли 2019
Валидно до: сряда, 17 юли 2019, 08:53

ОБЩИНА БУРГАС
ДИРЕКЦИЯ  "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"
СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО ГЕОРГИ АТАНАСОВ КАМИЛАРОВ
ГР. БУРГАС, ЖК "МЕДЕН РУДНИК", БЛ.85, ВХ.5, ЕТ.7

На основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издадено разрешение за строеж

№106/28.05.2019 г. за обект "Кабели ниско напрежение (НН) (2 броя), тип NАY2Y-J 4х185SMмм2 от ТНН на БКТП "13Е" (в ПИ с идентификатор 07079.653.685 по КК на гр. Бургас, УПИ V, кв.137 по плана на Районен център жк "Меден Рудник", гр. Бургас) - положени в сервитута на съществуващи силови кабели към БКТП "13Е", до нови електромерни табла тип ТЕПО (30М2ТЧ) и тип ТЕПО (30М3ТЧ), монтирани в ПИ с идентификатор 07079.653.792 по КК на гр. Бургас, УПИ II-6, кв.138 по плана на РЦ жк "Меден Рудник" с Възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД и съгласно договор №4285763/31.01.2018 г. за присъединяване към електроразпределителната мрежа.

Документацията за горепосочения обект е изложена за обществен достъп в стая 408 на Община Бургас. Издаденото разрешение за строеж №106/28.05.2019 г. подлежи на обжалване съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.


свали като pdf разглеждания: 516 последна промяна: 08:55:09, 04 юли 2019