Съобщение за одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII, VIII, IX и X в кв.4А по плана на Промишлена Зона „Юг-Запад” - гр.Бургас

Съобщение за одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII, VIII, IX и X в кв.4А по плана на Промишлена Зона „Юг-Запад” - гр.Бургас

Публикувано на: четвъртък, 04 юли 2019
Валидно до: неделя, 04 август 2019, 14:34

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

В Държавен вестник бр.51 от 28.06.2019г. е обнародвано:

    - Решение №56-16/30.04.2019г. на Общински съвет Бургас - за  одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ  за УПИ VII, VIII, IX и X в кв.4А по плана на Промишлена Зона "Юг-Запад" - гр.Бургас, ПИ с идентификатори съответно 07079.663.700, 07079.663.673, 07079.663.674 и 07079.663.671 по КК на гр.Бургас и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.663.65, 07079.663.69, 07079.663.74, 07079.663.678, 07079.663.679 и 07079.663.699 по КККР на гр. Бургас,  част от територията на Промишлена Зона "ЮГ-Запад" - гр.Бургас, с което в описания обхват се обособяват нови обслужващи улици, нови квартали и УПИ, отредени за производствени, складови и обслужващи дейности, за обекти на техническата инфраструктура и за озеленяване в устройствена зона  22/Смф, с предвидено в УПИ застрояване, посочено с ограничителни линии на застрояване с градоустройствени показатели, както следва: Пл.застр. до 60%, Кинт до 3.0, Височина до 15.00м и П Озеленяване мин.30%,  в съответствие с ОУП на гр.Бургас, описани в матрица и таблица, съгласно кафявите, зелени, червени, сини и черни линии и надписи и условните цветове върху проекта и схемите към него, които са неразделна част от настоящото решение. 

Решението  подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.свали като pdf разглеждания: 460 последна промяна: 14:41:14, 04 юли 2019