СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на: петък, 05 юли 2019
Валидно до: петък, 19 юли 2019, 14:13

Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Пламен Станимиров Пеев, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданска регистрация (ЗГР) и чл.140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № 1461/04.06.2019 г. на кмета на Община Бургас за заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес на лицето на адрес в Област Бургас, Община Бургас, гр. Бургас, к-с "Изгрев", бл. 65, вх. 2, ет. 8, ап. 22.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, пред Административен съд Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Екземпляр от Заповед № 1461/04.06.2019 г. на кмета на Община Бургас може да бъде получен от заинтересованото лице в Дирекция "Гражданска регистрация на населението", Община Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1, ет. 1, стая 4.    


свали като pdf разглеждания: 479 последна промяна: 14:15:17, 05 юли 2019