СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на: петък, 05 юли 2019
Валидно до: петък, 19 юли 2019, 14:22

Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Абдулхамид Халил Нисана, Рохлят Ибрахимхалил Ибо и Роксана Абдулхамид Нисана и Халил Абдулхамид Нисана, чрез законните им представители Абдулхамид Халил Нисана и Рохлят Ибрахимхалил Ибо, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданска регистрация (ЗГР) и чл.140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № 1451/04.06.2019 г. на кмета на Община Бургас за заличаване на адресните регистрации по постоянен и настоящ адрес на лицата на адрес в Област Бургас, Община Бургас, гр. Бургас, ул. "Рибарска" № 7, вх. 1, ет. 3, ап. 6.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, пред Административен съд Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Екземпляр от Заповед № 1451/04.06.2019 г. на кмета на Община Бургас може да бъде получен от заинтересованите лица в Дирекция "Гражданска регистрация на населението", Община Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1, ет. 1, стая 4.     


свали като pdf разглеждания: 416 последна промяна: 14:23:27, 05 юли 2019