Съобщение до МАРТИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, управител на „МАРТИДЖИ“ ЕООД за изпратена Покана за доброволно изпълнение по чл.277, ал.1 от АПК

Съобщение до МАРТИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, управител на „МАРТИДЖИ“ ЕООД за изпратена Покана за доброволно изпълнение по чл.277, ал.1 от АПК

Публикувано на: вторник, 09 юли 2019
Валидно до: вторник, 23 юли 2019, 11:07

Съобщение до МАРТИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, управител на "МАРТИДЖИ" ЕООД за изпратена Покана за доброволно изпълнение по чл.277, ал.1 от АПК


Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс, съобщава на Марти Димитров Георгиев, управител на "Мартиджи" ЕООД, ЕИК 204157912; седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул."Благой Гебрев" №36, бл.36, вх.А, ет.7, ап.19 за изпратена Покана изх.№24-00-1473/7/16.05.2019г. за доброволно изпълнение по чл.277, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ на влязла в сила Заповед № 285/07.02.2019г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за премахване на преместваем обект: "2/два/ бр.метални конструкции за закачане на сенници", находящ се в УПИ I, отреден "за Районен парк", кв.45 по плана на ж.к."Славейков", гр.Бургас.


В 14 /четиринадесет/ - дневен срок, считан от датата на публикуване на съобщението, имате възможност да изпълните доброволно разпореденото в горецитираната заповед.

 

 


Дирекция "ЦАУ Освобождение"
Гл.експерт КСВЕ - инж.Катя Николова

 


свали като pdf разглеждания: 677 последна промяна: 11:10:09, 09 юли 2019