Съобщение до Иван Пламенов Колев

Съобщение до Иван Пламенов Колев

Публикувано на: вторник, 09 юли 2019
Валидно до: вторник, 23 юли 2019, 15:16

 

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, съобщава   Заповед №1404/30.05.2019г. Зам.-кмет "Строителство инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас, издадена на основание чл. 224а, ал.1 и ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

 

 

        Община Бургас, съобщава на Иван Пламенов Колев, с адрес: гр. Бургас, ул. "Д-р Нидер" №25, ет.3, че на основание чл.224 а, ал.1 и ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е издадена Заповед №1404/30.05.2019г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за спиране на  строеж: "Жилищна сграда със сградни ВиК връзки", находящ се в ПИ с идентификатор 07079.616.270 по КК на гр. Бургас, УПИ II-19, 20, кв.96 по плана на к-с. "Възраждане", гр. Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Любен Каравелов" №63.

      Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в Община Бургас, сградата на Дирекция ЦАУ "Приморие" (ул. "Александровска" №83, ет.2, ст.11).

      Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, чрез зам.-кмета по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас пред Административен съд - гр. Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

 

      Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.

 

 

 

 

 

Отдел "Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация", Община Бургас

Старши специалист БКСВЕ - Т. Калудова

 


свали като pdf разглеждания: 555 последна промяна: 15:17:50, 09 юли 2019