Съобщение за изготвено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-731 в кв.44 по плана на кв. Сарафово, Община Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.730 по КК на гр.Бургас.

Съобщение за изготвено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-731 в кв.44 по плана на кв. Сарафово, Община Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.730 по КК на гр.Бургас.

Публикувано на: четвъртък, 11 юли 2019
Валидно до: четвъртък, 25 юли 2019, 16:18

 

 

 

Съобщение за  изготвено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-731  в кв.44 по плана на кв. Сарафово, Община Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.730  по КК на гр.Бургас.

 

 

 

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ"

 

ДО

ЖИВКА ИЛИЕВА ИЛИЕВА

КВ."САРАФОВО", УЛ."ЕМОНА"№5

ГР.БУРГАС

 

НАДЕЖДА СТЕФАНОВА УЗУНОВА

УЛ."КОНСТАНТИН ФОТИНОВ" №29, ЕТ.2, АП.3

ГР.БУРГАС

 

АННА СТЕФАНОВА УЗУНОВА

КВ."САРАФОВО", УЛ."ЕМОНА"№1

ГР.БУРГАС

 

НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ГАЙДАРЖИЕВА

КВ."САРАФОВО", УЛ."ЕМОНА"№1

ГР.БУРГАС

 

МАРИЯНА ХРИСТОВА ДОЙЧЕВА

КВ."САРАФОВО", УЛ."ЕМОНА"№4

ГР.БУРГАС

 

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ МАЛЦЕВ

ОЛЕКСИЙ БОРОВКОВ

ТЕТЯНА БОРОВКОВА

ГАЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА ГОНЧАРОВА

СЕРГЕЙ ВАСИЛЕВИЧ КРОШКИН

 

 

Уведомяваме Ви, че е изготвено изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ VII-731 в кв.44 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.730 по КК на гр.Бургас, с което се променя устройствената зона в Жс, с показатели за застрояване в съответствие с действащ ОУП на гр.Бургас, с предвиждане на две нови застройки със средна височина до 12м, на нормативни отстояния от регулационните граници към съседни имоти, включително през дъно и през улица, както и на нормативно разстояние помежду им.

Същият е изложен в ст. №5 на Дирекция ЦАУ "Изгрев", всеки ден от 8,30ч до 12,30ч. тел.: 056/  86 32 39.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция ЦАУ "Изгрев" до Община Бургас в 14 дневен срок.

 

Дирекция"ЦАУ Изгрев"  

Главен експерт

         /Арх.Ив.Дафова/

Изготвил: Ст.Янева - гл.спец."ГАТИ"

 

 


свали като pdf разглеждания: 467 последна промяна: 16:18:50, 11 юли 2019