Съобщение до всички собственици на съществуваща жилищна сграда на административен адрес: ул. Алеко Богориди 28, гр. Бургас

Съобщение до всички собственици на съществуваща жилищна сграда на административен адрес: ул. Алеко Богориди 28, гр. Бургас

Публикувано на: вторник, 23 юли 2019
Валидно до: вторник, 06 август 2019, 14:13

ДО:

Всички собственици на съществуваща жилищна сграда

на административен адрес: ул. Алеко Богориди 28, гр. Бургас

Изх. №94-01-36015(15)/11.06.2019 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 

Община Бургас уведомява, че в изпълнение на Решение №43-6/26.06.2018 г. на общински съвет Бургас Община Бургас предприема действия по изпълнение на ремонтно-възстановителни дейности по уличните фасади на съществуващи сгради, попадащи в границите на Групова недвижима културна ценност "Ансамбъл ул. Богориди" в централната градска част на гр. Бургас. В тази връзка Община Бургас ще възложи изготвяне на инвестиционен проект за ремонтно-възстановителни дейности по уличната фасада на съществуващата сграда с идентификатор 07079.610.170.1 по КК на гр. Бургас, на административен адрес: ул. Алеко Богориди 28, гр. Бургас, като проектът, ведно с указания и срокове за изпълнението им ще бъдат предоставени на собствениците безвъзмездно. Към инвестиционния проект за видовете ремонтно-възстановителни дейности ще бъде изготвена количествено-стойностна сметка. При неизпълнение на указаните, необходими съгласно инвестиционен проект и дадените предписания ремонтно-възстановителни дейности по уличната фасада, същите ще бъдат извършени от Общинско предприятие "Общински имоти" Бургас, като вложените средства ще бъдат претендирани за възстановяване от собствениците на сградата и самостоятелни обекти в тях.

За гореизложеното до установените собственици на съществуващата сграда с идентификатор 07079.610.170.1 по КК на гр. Бургас и самостоятелни обекти в нея, на административен адрес: ул. Алеко Богориди 28, гр. Бургас, са изпратени уведомителни писма изх. №94-01-36015(15)/11.06.2019 г. на община Бургас, и същите са върнати в цялост от пощенския оператор.

Собствениците на сградата с идентификатор 07079.610.170.1 по КК на гр. Бургас, на административен адрес: ул. Алеко Богориди 28, гр. Бургас, имат възможност ако имат възражения по гореизложеното, в 14-дневен срок от датата на поставяне на настоящето съобщение да уведомят писмено община Бургас относно намеренията си по изпълнение на ремонтно-възстановителни дейности на уличната фасада на горецитираната сграда, като в същия срок следва да внесат в деловодството на община Бургас документите си за собственост.

Лице за контакт: инж. Анелия Стефанова Георгиева - Главен експерт отдел "Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация", дирекция "Устройство на територията", община Бургас, на адрес: ул. Конт Андрованти 1, етаж 3, стая 22, тел. 056/84-20-76.  

 

Дирекция "Устройство на територията"
инж. Анелия Стефанова Георгиева,
Главен експерт "Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация", община Бургас


свали като pdf разглеждания: 493 последна промяна: 14:23:27, 23 юли 2019