Съобщение до г-жа Антония Генкова с адрес: ул. Алеко Богориди 53, гр. Бургас

Съобщение до г-жа Антония Генкова с адрес: ул. Алеко Богориди 53, гр. Бургас

Публикувано на: вторник, 23 юли 2019
Валидно до: вторник, 06 август 2019, 14:23

ДО:

Г-жа Антония Генкова с адрес: ул. Алеко Богориди 53, гр. Бургас

Изх. №94-01-36015(14)/11.06.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Бургас уведомява, че в изпълнение на Решение №43-6/26.06.2018 г. на общински съвет Бургас Община Бургас предприема действия по изпълнение на ремонтно-възстановителни дейности по уличните фасади на съществуващи сгради, попадащи в границите на Групова недвижима културна ценност "Ансамбъл ул. Богориди" в централната градска част на гр. Бургас. В тази връзка Община Бургас ще възложи изготвяне на инвестиционен проект за ремонтно-възстановителни дейности по фасадите на съществуваща сграда с идентификатор 07079.609.253.1 по КК на гр. Бургас, на административен адрес: ул. Алеко Богориди 53, гр. Бургас, като проектът, ведно с указания и срокове за изпълнението им ще бъдат предоставени на собствениците безвъзмездно. Към инвестиционния проект за видовете ремонтно-възстановителни дейности ще бъде изготвена количествено-стойностна сметка. При неизпълнение на указаните, необходими съгласно инвестиционен проект и дадените предписания ремонтно-възстановителни дейности по фасадите, същите ще бъдат извършени от Общинско предприятие "Общински имоти" Бургас, като вложените средства ще бъдат претендирани за възстановяване от собствениците на сградата.

За гореизложеното до установените собственици на съществуващата сграда с идентификатор 07079.609.253.1 по КК на гр. Бургас, на административен адрес: ул. Алеко Богориди 53, гр. Бургас, са изпратени уведомителни писма изх. №94-01-36015(14)/11.06.2019 г. на община Бургас.  Писмото с адресат: г-жа Антония Генкова с адрес: ул. Алеко Богориди 53, гр. Бургас, е върнато в цялост от пощенския оператор.

С настоящето съобщение съобщаваме на г-жа Антония Генкова с адрес: ул. Алеко Богориди 53, гр. Бургас, ако има възражения по гореизложеното, в 14-дневен срок от датата на поставяне на настоящето съобщение да уведоми писмено община Бургас относно намеренията си по изпълнение на ремонтно-възстановителни дейности на уличната фасада на горецитираната сграда, като в същия срок следва да внесе в деловодството на община Бургас документите си за собственост.

Лице за контакт: инж. Анелия Стефанова Георгиева - Главен експерт отдел "Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация", дирекция "Устройство на територията", община Бургас, на адрес: ул. Конт Андрованти 1, етаж 3, стая 22, тел. 056/84-20-76. 

Дирекция "Устройство на територията"
инж. Анелия Стефанова Георгиева,
Главен експерт "Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация", община     


свали като pdf разглеждания: 354 последна промяна: 14:24:44, 23 юли 2019