Съобщение до Г-н Димитър Данаилов с адрес: ул. Абоба 7, ет. 7, гр. Бургас Г-жа Луиза Христова, с адрес:, Ул. Цар Симеон № 104, гр. София, Район Възраждане Г-жа Лили Гилади и г-н Мешулам Алалуф с адрес: ул. Славянска 38А, гр. Бургас

Съобщение до Г-н Димитър Данаилов с адрес: ул. Абоба 7, ет. 7, гр. Бургас Г-жа Луиза Христова, с адрес:, Ул. Цар Симеон № 104, гр. София, Район Възраждане Г-жа Лили Гилади и г-н Мешулам Алалуф с адрес: ул. Славянска 38А, гр. Бургас

Публикувано на: вторник, 23 юли 2019
Валидно до: вторник, 06 август 2019, 14:25

ДО:

Г-н Димитър Данаилов с адрес: ул. Абоба 7, ет. 7, гр. Бурга
Г-жа Луиза Христова,  с адрес:, Ул. Цар Симеон  № 104, гр. София, Район Възраждане
Г-жа Лили Гилади и г-н Мешулам Алалуф с адрес: ул. Славянска 38А, гр. Бургас
Изх. №94-01-36015(13)/11.06.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Бургас уведомява, че в изпълнение на Решение №43-6/26.06.2018 г. на общински съвет Бургас Община Бургас предприема действия по изпълнение на ремонтно-възстановителни дейности по уличните фасади на съществуващи сгради, попадащи в границите на Групова недвижима културна ценност "Ансамбъл ул. Богориди" в централната градска част на гр. Бургас.

В тази връзка за гореизложеното до установените собственици на съществуващата сграда с идентификатори 07079.610.230.7 и 07079.610.230.8 по КК на гр. Бургас, на административен адрес: ул. Славянска 38-38А, гр. Бургас, са изпратени уведомителни писма изх. №94-01-36015(13)/11.06.2019 г. на община Бургас.  Писмата с адресати както следва: Димитър Данаилов с адрес: ул. Абоба 7, ет. 7, гр. Бургас; Луиза Христова,  с адрес:, Ул. Цар Симеон  № 104, гр. София, Район Възраждане; Лили Гилади и Мешулам Алалуф с адрес: ул. Славянска 38А, гр. Бургас,  са върнати в цялост от пощенския оператор.

С настоящето съобщение уведомяваме Димитър Данаилов с адрес: ул. Абоба 7, ет. 7, гр. Бургас; Луиза Христова, с адрес: Ул. Цар Симеон  № 104, гр. София, Район Възраждане; Лили Гилади и Мешулам Алалуф с адрес: ул. Славянска 38А, гр. Бургас, ако имат възражения по гореизложеното, в 14-дневен срок от датата на поставяне на настоящето съобщение да уведомят писмено община Бургас относно намеренията си по изпълнение на ремонтно-възстановителни дейности на уличната фасада на горецитираната сграда, като в същия срок следва да внесат в деловодството на община Бургас документите си за собственост.

Лице за контакт: инж. Анелия Стефанова Георгиева - Главен експерт отдел "Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация", дирекция "Устройство на територията", община Бургас, на адрес: ул. Конт Андрованти 1, етаж 3, стая 22, тел. 056/84-20-76.

  

Дирекция "Устройство на територията"
инж. Анелия Стефанова Георгиева,
Главен експерт "Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация", община Бургас


свали като pdf разглеждания: 370 последна промяна: 14:26:14, 23 юли 2019