До всички собственици и носители на ограничени вещни права в сграда в: с идентификатор 07079.610.240.1 по КК на гр. Бургас, УПИ I, кв.44 по плана на ЦГЧ-Бургас

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в сграда в: с идентификатор 07079.610.240.1 по КК на гр. Бургас, УПИ I, кв.44 по плана на ЦГЧ-Бургас

Публикувано на: сряда, 24 юли 2019
Валидно до: сряда, 07 август 2019, 16:23

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в сграда в: с идентификатор 07079.610.240.1 по КК на гр. Бургас, УПИ I, кв.44 по плана на ЦГЧ-Бургас

Изх. №70-00-7405/32/24.07.19г.

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за строеж П-35/19.06.2019г. за строеж: "Вътрешно преустройство на офис с Идентификатор 07079.610.240.1.10, находящ се в партера на административна сграда, в заведение за обществено хранене тип бирария с малка пивоварна", находящ се в ПИ с идентификатор 07079.610.240 по КК на гр. Бургас, УПИ I, кв. 44, по плана на ЦГЧ, гр. Бургас с административен адрес ул. "Конт Андрованти" № 4      

Съгласно разпоредбата на чл. 215 от ЗУТ разрешение за строеж П-35/19.06.2019г. може да бъде обжалвано в 14 - дневен срок от съобщаването му пред Административен съд - Бургас.

Административната преписка по неговото издаване се съхранява в стая № 4 в Дирекция "ЦАУ Приморие" и може да бъде разгледана всеки ден  от 8,30 до 12,30ч.

Същата е изложена в стая №4 в Дирекция "ЦАУ Приморие" всеки ден от 8,30 до 2,30ч.

 

Съгласувал:                                                                Изготвил:
Арх. Тихомир  Райчев                                                Кр. Кръстева-Стоянова
Главен експерт "ГАТИ"                                                 Гл. специалист "ГАТИ" 


свали като pdf разглеждания: 440 последна промяна: 16:24:38, 24 юли 2019