Издадено е разрешение за строеж на „СГРАДА ЗА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА АЛУМИНИЕВИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ОБУВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ"

Издадено е разрешение за строеж на „СГРАДА ЗА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА АЛУМИНИЕВИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ОБУВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ"

Публикувано на: четвъртък, 25 юли 2019
Валидно до: четвъртък, 08 август 2019, 10:02

Община Бургас съобщава на основание чл.149, ал.6 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж №О-79/22.07.2019г. за обект:" "СГРАДА ЗА  ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА  АЛУМИНИЕВИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ОБУВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ЦЕХОВ ТРАФОПОСТ"  В УПИ ІV-333, КВ.78,         ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07332.64.654 ПО КК, МЕСТНОСТ "МОКРИЯ КАМЪК"  (БИВША "ВАЯ КАЙРЯК"), ЗЕМЛИЩЕ НА ГР.БЪЛГАРОВО, ОБЩИНА БУРГАС, приложение към което е Решение № БС-169-ПР/22.12.2016г. на РИОСВ-Бургас за преценяване необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда.

Разрешението за строеж и приложението към него са на разположение за обществен достъп в стая №20 - ІІ-ри етаж в сградата на Дирекция "ЦАУ Освобождение", ж.к."Славейков", гр.Бургас.

На основание чл.215 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас  чрез Община Бургас в 14-дневен срок от обявяването му.

 


свали като pdf разглеждания: 341 последна промяна: 10:04:12, 25 юли 2019