Съобщение до „КАЛМАР - МБ" ООД - гр. Бургас, представлявано от Драган Маринов Митев и Ива Янчева Донева

Съобщение до „КАЛМАР - МБ" ООД - гр. Бургас, представлявано от Драган Маринов Митев и Ива Янчева Донева

Публикувано на: понеделник, 29 юли 2019
Валидно до: четвъртък, 29 август 2019, 12:17

ОБЩИНА БУРГАС
ДИРЕКЦИЯ  "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"
СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО "КАЛМАР - МБ" ООД - гр. Бургас, представлявано от Драган Маринов Митев и Ива Янчева Донева

 

На основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издадено разрешение за строеж

№143/19.07.2019 г. за обект "Кабел ниско напрежение (НН) тип NАY2Y-J 4х185SMмм2 от ТНН на ТП "Сапани" (в ПИ с идентификатор 07079.9.341 по КК на гр. Бургас - местност "Бързият дол", бивша местност "Сулу дере", землище "Меден Рудник", гр. Бургас) - положен в сервитута на съществуващи силови кабели към ТП "Сапани", до ново електромерно табло тип ТЕПО (2ТЧ), монтирано на границата на ПИ с идентификатор 07079.9.337 по КК на гр. Бургас, УПИ XХ-337, местност "Бързият дол", землище "Меден Рудник", гр. Бургас" с Възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД и съгласно договор №4226432/02.12.2016 г. за присъединяване към електроразпределителната мрежа.

Документацията за горепосочения обект е изложена за обществен достъп в стая 408 на Община Бургас. Издаденото разрешение за строеж №143/19.07.2019 г. подлежи на обжалване съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.


свали като pdf разглеждания: 349 последна промяна: 12:19:08, 29 юли 2019