Съобщения до всички собственици на ограничени вещни права по плана на ж.к."Славейков", ж.р."Меден Рудник", кв.Крайморие, кв.Сарафово, ж.к Зорница

Съобщения до всички собственици на ограничени вещни права по плана на ж.к."Славейков", ж.р."Меден Рудник", кв.Крайморие, кв.Сарафово, ж.к Зорница

Публикувано на: понеделник, 29 юли 2019
Валидно до: четвъртък, 29 август 2019, 14:34

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  за УПИ ІV-597 и ХVІІ-95 в кв.7Г по плана на ж.к."Славейков", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.602.564 и 07079.602.597 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1872/10.07.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-597 и ХVІІ-95 в кв.7Г по плана на ж.к."Славейков", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.602.564 и 07079.602.597 по КК на гр.Бургас, с което двата УПИ да се обединят в един нов общ УПИ, отреден "за жилищно строителство", с предвиждане на ново свободно застрояване, с показатели за застрояване: Височина над 15м., Пл.застр. до 80%, Кинт до 3.0 и Озеленяване от 20% до 50%.   

                                                                                                                                                                                                                             Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

 

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ IІІ в кв.18 по плана на зона "А", ж.р."Меден Рудник", гр. Бургас, ПИ идентификатор 07079.651.310 по КК на гр. Бургас

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1876/10.07.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.135, ал.5, във връзка с чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IІІ в кв.18 по плана на зона "А", ж.р."Меден Рудник", гр. Бургас, ПИ идентификатор 07079.651.310 по КК на гр. Бургас, с което от УПИ ІІІ да се обособят три нови самостоятелни УПИ - УПИ ІІІ, в югозападната част на ПИ с идентификатор 07079.651.310, с функционално отреждане "за спорт, озеленяване и паркинг" и УПИ ХІІ" в североизточната част на ПИ, с функционално отреждане "за спорт, озеленяване и паркинг" и УПИ ХІ, с функционално отреждане "за спорт, озеленяване и паркинг", за  изграденото спортно игрище, с предвиждане в УПИ ХІ на нови застроителни петна за обслужващи сгради и да се обособи обслужваща алея между УПИ ІІ и нов УПИ ХІ, в обвръзка с уличната регулация на обслужващ паркинг от север и обслужваща улица от юг.

                                                                                                                                                                                                                           Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

 

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ VII-5, кв. 45 по плана на кв. "Крайморие", гр. Бургас, ПИ идентификатор 07079.30.274 по КК на гр. Бургас

 

Уведомяваме Ви, че е издадена №2051/24.07.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за изменение ПУП-ПРЗ за УПИ VII-5, кв. 45 по плана на кв. "Крайморие", гр. Бургас, ПИ идентификатор 07079.30.274 по КК на гр. Бургас, с което от  УПИ да се обособят два нови УПИ, с предвиждане на ново свободно застрояване, без промяна на отреждането и утвърдените показатели за застрояване на устройствената зона.

                                                                                                                                                                                                                    Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

 

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ VІІ-595 в кв.52 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.810 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2085/26.07.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-595 в кв.52 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.810 по КК на гр.Бургас, с което се променя устройствената зона и установяване за УПИ на устройствена зона Жс, с показатели за застрояване в съответствие с ОУП, предвиждане на нова застройка с височина 3ет. (H=9.00) и 4 ет. (H=12.00), като първият е нежилищен с H = 2,80, свързана с навес към съществуваща двуетажна жилищна сграда на нормативни отстояния от регулационните граници и до съществуващата сграда.

                                                                                                                                                                                                                    Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

 

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в УПИ IV-125, кв.7 по плана на ж.к."Зорница", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.601.207 по КК на гр. Бургас по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2086/26.07.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-125, кв.7 по плана на ж.к."Зорница", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.601.207 по КК на гр. Бургас по КК на гр.Бургас, с което да се промени функционалното отреждане на УПИ от "за КОО" в "за жилищно строителство", да се предвиди нова застройка, посочена с ограничителни линии на застрояване, разположена по северната улична регулационна граница и на отстояние 3,15м. от югоизточната улична регулационна граница и на нормативни отстояния от вътрешните регулационни граници, в съответствие на чл.31, ал.2, т.1 и ал.5, чл.32, ал.1 от ЗУТ, с показатели за застрояване в съответствие с утвърдените с ОУП за устройствена зона Жг, както следва: Височина до 15м; Плътност до 80%, Кинт до 3.0; П озеленяване-минимум 20% и при съобразяване на застройка със сервитутното отстояние от преминаващи в УПИ подземни топлопроводи, преминаващи по югоизточната регулационна граница.

                                                                                                                                                                                                                 Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

 

 

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  ПИ с идентификатор 07079.5.1685 по КККР на гр. Бургас

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2087/26.07.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.124а, ал.2 във връзка с чл.17 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за ПУП-ПРЗ за  ПИ с идентификатор 07079.5.1685 по КККР на гр. Бургас, с който да се обособи нов УПИ X-1685, като регулационните граници се проведат по имотни граници, с функционално отреждане "за предприятие за обработка на объл и фасониран дървен материал, производство на дървени пелети, складови площи, офис, работни помещения и производствено хале", при съобразяване с действащия план за улична регулация, с предвидени показатели на застрояване в съответствие с утвърдените за устройствена зона 5/Смф съгласно действащ  ОУП на гр. Бургас, както следва: Височина до 3ет. /10м/; Плътност до 80%; Кинт до 2,5; Озеленяване - минимум 20% и паркиране в имота.

                                                                                                                                                                                                                    Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

 

 

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  ПИ с идентификатор 07079.663.25 по КК на гр. Бургас

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2088/26.07.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.124а, ал.2 във връзка с чл.17 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.663.25 по КК на гр. Бургас, с което от ПИ с идентификатор 07079.663.25 по КК на гр. Бургас да се обособи нов урегулиран поземлен имот УПИ XVIII-25, при условията на чл. 17 от ЗУТ, като регулацията е проведена по имотни граници, с отреждане "за обществено обслужване, търговия, безвредни производства, складове, общежития, администрации и други допълващи функции" с предвидено свободно застрояване, посочено с ограничителни линии на застрояване на минимум 3,0м от източните, западните и уличните регулационни граници и на 5,0м от южните регулационни граници с предвиждане за запазване на съществуващите в имота сгради с идентификатори 07079.663.25.2, 07079.663.25.3, 07079.663.25.4, 07079.663.25.5, 07079.663.25.6, 07079.663.25.7 и 07079.663.25.8 по КК на гр. Бургас като елемент на плана на застрояване и с конкретизиране на градоустройствени показатели за нов УПИ XVIII, утвърдени за устройствена зона 22/Смф, както следва: Височина до 5ет. /15м/; Плътност - до 60%; Кинт - до 3.0; Озеленяване - минимум 30%.

                                                                                                                                                                                                                    Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

 

 

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  ПИ с идентификатори 07079.663.716 и 07079.663.62 по КК на гр. Бургас

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2089/26.07.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.124а, ал.2 във връзка с чл.17 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.663.716 и 07079.663.62 по КК на гр. Бургас, с който да се урегулира нов УПИ за двата поземлени имота, с отреждане " за инженерно - техническа инфраструктура - с разширение на ел. подстанция", като регулационните линии се проведат по имотните граници на имотите по кадастрална карта, в границите на устройствена зона 22/Смф - Смесена обслужващо-промишлена територия, по одобрен ОУП на гр. Бургас, с устройствени показатели  за застрояване, както следва: Височина до 15м., Плътност до 60%, Кинт до 3.0, Озеленяване минимум 30%.

                                                                                                                                                                                                                    Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

 

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ XI-956, УПИ XIX-958 и УПИ XII-256, в кв. 2 по плана на кв."Крайморие", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.30.956, 07079.30.256 и 07079.30.958 по КК на гр. Бургас

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2090/26.07.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XI-956, УПИ XIX-958 и УПИ XII-256, в кв. 2 по плана на кв."Крайморие", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.30.956, 07079.30.256 и 07079.30.958 по КК на гр. Бургас, с което да се преконфигурират УПИ, при спазване изискванията на чл. 19 ал.4 от ЗУТ за лице и площ на УПИ, без промяна на отреждането и показателите за застрояване по действащ план и в съответствие с квотите за собственост на съсобствениците.

                                                                                                                                                                                                                                 Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

 

 

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ V-17 и VI-17,18  в масив 83 в местност "Хайнлъка", землище Бургас, ПИ с идентификатори 07079.2.2165, 07079.2.2166, 07079.2.2167 по КК на гр. Бургас

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2091/26.07.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-17 и VI-17,18  в масив 83 в местност "Хайнлъка", землище Бургас, ПИ с идентификатори 07079.2.2165, 07079.2.2166, 07079.2.2167 по КК на гр. Бургас,  с което да се обособи един нов общ УПИ отреден "за складова база и офиси", с предвидено ново застрояване, с показатели за устройствена зона 13/Смф, в съответствие с утвърдените с ОУП на гр. Бургас, както следва: Пл.застр. до 60%, Кинт до 4.0, Височина до 21м./7ет./ и Позел. мин. 20%.    

                                                                                                                                                                                                                      Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

 

 

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ І-2112 в кв.61 по пална на ПЗ"Север", гр.Бургас /в бивш масив 144, в бивша местност "Мадика" по недействаща КВС/

 

Уведомяваме Ви, че е издадена №2092/26.07.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.135, ал.5, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за изменение ПУП-ПР за УПИ І-2112 в кв.61 по пална на ПЗ"Север", гр.Бургас /в бивш масив 144, в бивша местност "Мадика" по недействаща КВС/, с което улично-регулационната граница на УПИ се проведат  навътре в имота, в съответствие с приетия предварителен проект  за изменение на ПУП-ПУР.

                                                                                                                                                                                                                    Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

 

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ IХ-29, кв. 44 по плана на кв."Крайморие", гр. Бургас, ПИ идентификатор 07079.30.277 по КК на гр. Бургас

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2093/26.07.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IХ-29, кв. 44 по плана на кв."Крайморие", гр. Бургас, ПИ идентификатор 07079.30.277 по КК на гр. Бургас, с което се предлага разделяне на УПИ IX-29 на два нови УПИ - нов УПИ IХ-277 и нов УПИ ХХXVIII-277, с предвидено ново свободно застрояване с показатели за устройствена зона Жм2, както следва: Височина до H=10.00м.(ет.3), Плътност до 30%, Кинт до 1.2 и озеленяване мин. 50%, от които с дървесна растителност до 25% .

                                                                                                                                                                                                                    Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

 

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  ПИ с идентификатор 07079.6.1094 по КККР на гр. Бургас

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2094/26.07.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.124а, ал.2 във връзка с чл.16 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.6.1094 по КККР на гр. Бургас, с който да се обособи нов УПИ II-1094, с функционално отреждане "за производствени и складови дейности", при съобразяване с действащите планове за улична регулация, с предвидени показатели на застрояване в съответствие с утвърдените за устройствена зона 6/Пп съгласно действащ  ОУП на гр. Бургас, както следва: Височина до 3ет. /10м/; Плътност до 80%; Кинт до 2,5; Озеленяване - минимум 20%, паркиране в имота и да се предвиди запазване, пристрояване и надстрояване на съществуващата едноетажна сграда с идентификатор 07079.6.1094.1 по КК на гр. Бургас.

                                                                                                                                                                                                                 Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

 

 

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  ПИ с пл.№167.560 по ПНИ на с.о."Каптажа", землището на с.Изворище, Община Бургас

 

Уведомяваме Ви, че е издадена №2095/26.07.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за ПУП-ПЗ за  ПИ с пл.№167.560 по ПНИ на с.о."Каптажа", землището на с.Изворище, Община Бургас, с което да се предвиди ново свободно застрояване, разположено на 4.0м. и 6.0м. от имотните граници на съседните имоти и на 5.0м. от съществуващ път ПИ 167.5023, с показатели на застрояване в съответствие с устройствена зона Ов, както следва: Височина до 7м., Плътност до 40%, Кинт до 0.8, Озеленяване минимум 50%.

                                                                                                                                                                                                                    Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

 

 

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 700 последна промяна: 14:38:04, 29 юли 2019