Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права на жилищна сграда на ул."Христо Фотев"3 за издадено разрешение за строеж

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права на жилищна сграда на ул."Христо Фотев"3 за издадено разрешение за строеж

Публикувано на: сряда, 31 юли 2019
Валидно до: вторник, 13 август 2019, 17:00

Изх. №94-01-16511/5/31.07.2019г.

ДО ВСИЧКИ СОБСВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. "ХРИСТО ФОТЕВ" №3, ВХ. 1, ВХ.2, ВХ.3

                                                                                         

Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за строеж П-32/31.05.2019г.

за строеж: "ПРЕУСТРОЙСТВО НА МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ  №1 С ИДЕНТИФИКАТОР  07079.609.612.6.3.40 ПО КК НА ГР. БУРГАС В АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА",находящ се в  ПИ с идентификатор 07079.609.612.6 по КК на гр. Бургас, УПИ V-791, кв.158 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас с административен адрес ул. "Христо Фотев" №3

На основание чл.215 от ЗУТ разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност  пред Административен съд - гр. Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение, чрез Дирекция "ЦАУ Приморие",Община Бургас.

Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

Същото е изложено в стая №4 в Дирекция "ЦАУ Приморие" всеки ден  от 8,30 до 12,30ч.

 

Кр.Кръстева-Стоянова:...........................
 /гл.специалист/


свали като pdf разглеждания: 614 последна промяна: 16:05:06, 01 август 2019