Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права на сграда ул. "Славянска" № 45 и ул. „Петко каравелов“№7

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права на сграда ул. "Славянска" № 45 и ул. „Петко каравелов“№7

Публикувано на: четвъртък, 01 август 2019
Валидно до: сряда, 14 август 2019, 08:53

Изх.№ 94-01-18192/12/01.08.19г.  

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА СГРАДА УЛ. "СЛАВЯНСКА" № 45 И УЛ. "ПЕТКО КАРАВЕЛОВ"№7

Уведомяваме Ви, че е изготвена Заповед №1510/07.06.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за одобряване на РУП за УПИ II-1784, III-1782 и IV-1781 в кв.58 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас ПИ с идентификатори по 07079.611.173, 07079.611.179 и 07079.611.180 по КК на гр.Бургас и Заповед №1511/07.06.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІI-1784 и УПИ III-1782 в кв.58 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас.

Същият е изложен в стая №4 на Дирекция "ЦАУ Приморие", ул. "Александровска" №83 всеки работен ден от 8:30 до 12:30 ч.

Настоящите заповеди подлежат на обжалване  по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ пред Административен съд - гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез Дирекция "ЦАУ Приморие" Община Бургас.

Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

 

изготвил: К.Кръстева - Стоянова
Главен специалист "ГАТИ"


свали като pdf разглеждания: 653 последна промяна: 08:55:30, 01 август 2019