Съобщение до всички собсвеници и носители на ограничени вещни права на жилищна сграда ул. „Иван Богоров“№13

Съобщение до всички собсвеници и носители на ограничени вещни права на жилищна сграда ул. „Иван Богоров“№13

Публикувано на: четвъртък, 01 август 2019
Валидно до: сряда, 14 август 2019, 10:07

№94-01-16927/2/01.08.2019г.

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. "ИВАН БОГОРОВ"№13


Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за строеж № П-33/04.06.2019г. за строеж ""ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ОФИС С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.608.69.1.11 ПО КК НА ГР. БУРГАС В КАБИНЕТ ПО ДЕНТАЛНИ УСЛУГИ", находящ се в ПИ с идентификатор 07079.608.69 по КК на гр. Бургас, УПИ XVII-938, кв.136 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас с административен адрес ул. "Иван Богоров" №13
На основание чл.215 от ЗУТ разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност пред Административен съд - гр. Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение съобщаването й, чрез Дирекция "ЦАУ Приморие" Община Бургас. Жалбата следва да се направи в два екземпляра.
Същото е изложено в стая №4 в Дирекция "ЦАУ Приморие" всеки ден от 8,30 до 12,30ч.


изготвил: К.Кръстева - Стоянова
Главен специалист "ГАТИ"


свали като pdf разглеждания: 635 последна промяна: 10:08:43, 01 август 2019