Съобщение до ЕТ „АЛЕКС 2003 – Кирилка Саръиванова“

Съобщение до ЕТ „АЛЕКС 2003 – Кирилка Саръиванова“

Публикувано на: вторник, 06 август 2019
Валидно до: вторник, 20 август 2019, 16:34

Съобщение до ЕТ "АЛЕКС 2003 - Кирилка Саръиванова" - Кирилка Гогова Саръиванова, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, к-с "Изгрев", бл. 65, вх. А, ет. 3

Община Бургас, на основание по §4, ал 2 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на ЕТ "АЛЕКС 2003 - Кирилка Саръиванова" - Кирилка Гогова Саръиванова, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, к-с "Изгрев", бл. 65, вх. А, ет. 3, за съставено Уведомление №70-00-2054/1/02.07.2019 г. на Община Бургас.

 

Уважаема ГОСПОЖО САРЪИВАНОВА,

 

Във връзка с извършена текуща проверка в района на РУМ "Велека", к-с Изгрев", гр. Бургас, е констатирано наличието на преместваем обект за търговска дейност по смисъла на чл. 56, ал. 1, т. 2  от Закон за устройство на територията /ЗУТ/, представляващ метален "Павилион от PVC дограма и термопанелни плоскости" с приблизителни размери 3.80/4.00 м, без разрешение за поставяне на временен преместваем обект, въз основа на схема и проектна документация, одобрени от главния архитект на общината, издадено на основание чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията и съгласно разпоредбите на Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас.

Обекта е разположен в гр. Бургас, к-с "Изгрев", южно от РУМ "Велека" /сграда с идентификатор 07079.501.629.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас/, попадащ в ПИ с идентификатор 07079.501.630 по Кадастралната карта на гр. Бургас, УПИ ХIХ-630, кв. 24а, по плана на к-с "Изгрев", гр. Бургас /позиция № 4, съгласно помощната схема/.

На основание чл. 26 ал.1 от Административно-процесуален кодекс /АПК/, Ви уведомяваме, че в  Отдел "Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация" при Община Бургас, е започнато административно производство по чл.57а, ал. 3, във връзка с чл.57а, ал.1, т. 1, предложение второ и т. 2 предложение първо от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за премахване на обект: "Павилион от PVC дограма и термопанелни плоскости".

Във връзка с горното, в 7(седем)-дневен срок, имате възможност да представите становище или документи, свързани с факти и обстоятелства от значение за започнатото административно производство. В същият срок следва да се явите в Дирекция "ЦАУ Изгрев" (гр. Бургас, ж.к. "Зорница", бл.47), стая № 4, за съставяне и връчване на констативен акт и Акт за установяване на административно нарушение, като при неявяване актовете ще бъдат съставени във Ваше отсъствие.

За справка - тел. за връзка 056 /863235 специалист БКСВЕ.


свали като pdf разглеждания: 464 последна промяна: 16:35:55, 06 август 2019