Съобщение на Община Бургас

Съобщение на Община Бургас

Публикувано на: сряда, 07 август 2019
Валидно до: сряда, 21 август 2019, 09:37

 

ДО                                                                                        

"ТОПАЗ ТРЕЙД"ЕООД

УЛ."ДЖЕЙМС БАУЧЕР" № 83-85, ЕТ.3, АП.11

РАЙОН "ЛОЗЕНЕЦ", ГР.СОФИЯ - 1407

 

ДО                             

МИЛЕН ЖЕЛЯЗКОВ ЙОРДАНОВ                                                          

УЛ."КООПЕРАТИВНА"9, ГР.КАРНОБАТ

 

ДО

ДАНИЕЛА ЖЕЛЕВА ЙОРДАНОВА

УЛ."КООПЕРАТИВНА"9, ГР.КАРНОБАТ

 

ДО

ЙОРДАНКА ЯНЕВА ТОДОРОВА

УЛ."АЛ.ВЕЛИКИ"39, ЕТ.5, ГР.БУРГАС

 

ДО

ЖИВКО СТОЯНОВ КОНСУЛОВ

Ж.К."ИЗГРЕВ" БЛ.53, ВХ.Е, ЕТ.9, ГР.БУРГАС

 

ДО

ЖИВКО ДИМИТРОВ

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ УОС

ОБЩИНА БУРГАС

 

ДО

"КАММАРТОН БЪЛГАРИЯ"ЕООД

УЛ. ИЛИЕНСКО ШОСЕ" №8, ГР. СОФИЯ-1220

 

ДО

"ИМОТ-Р КОНСУЛТ"ЕООД

УЛ."РАВНОГОР"12, ГР.ПЛОВДИВ

 

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1523/07.06.2019г. на Зам.-кмет СИРР при Община Бургас, с която е одобрено изменение на  ПУП-ПРЗ за УПИ V  и УПИ VI в кв.27"А" по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.605.632 и 07079.605.633 по КК на гр.Бургас , с което двете УПИ се обединяват в нов общ УПИ V, отреден "За складово-производствена база за съхранение на зърно" с предвидено в него ново свободно застрояване, посочено с ограничителни линии на застрояване, на нормативни отстояния от регулационните граници, с показатели на застрояване в устройствена зона    "З Смф1а", съгласно действащ ОУП на гр.Бургас, както следва: Плътгност до 80%, Кинт до 2,5, Височина до 45 м и Озеленяване мин 20% при задължително паркиране в границите на УПИ.

Заповедта е изложена в стая № 29 - II-ри етаж в сградата на Д"ЦАУ Освобождение", к-с "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с нея всеки работен ден от 8.30 до 12.30 часа.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Община Бургас пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й. Жалбата следва да се подаде в два екземпляра.

 

АРХ.ДЕСИСЛАВА ЕВГЕНИЕВА

Гл.експерт в Дирекция УТ

Община Бургас

 

 


свали като pdf разглеждания: 807 последна промяна: 09:39:10, 07 август 2019