Съобщение до Тодор Бялков за поставен обект с временен устройствен статут

Съобщение до Тодор Бялков за поставен обект с временен устройствен статут

Публикувано на: сряда, 07 август 2019
Валидно до: понеделник, 12 август 2019, 13:54

ДО
Г-Н ТОДОР ВАСИЛЕВ БЯЛКОВ
Ж.К."ИЗГРЕВ", БЛ.8, ВХ.4, ЕТ.1, ап.1
ГР.БУРГАС

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БЯЛКОВ,

Във връзка с възникване на инвестиционна инициатива за реализиране на предвижданията на действащия подробен устройствен план, Ви уведомяваме, че поставен на осн. чл.120, ал.4 от ППЗТСУ (отм.) с Разрешение за строеж №4.45/01.06.1992г. обект за обущарски услуги с разрешена площ 20,70кв.м., находящ се в гр. Бургас, ж.к. "Славейков", парк "Славейков", западно от бл.60 - Ваша собственост, попада в обхвата на предстоящото изпълнение на строеж: "Благоустрояване и изграждане на детски кът в районен парк "Славейков", ПИ с идентификатор 07079.602.333 по КК на гр. Бургас, УПИ I-330, кв.45 по плана на ж.к. "Славейков", гр. Бургас", за който е издадено разрешение за строеж №133/04.07.2019г. на Началник отдел УП, Община Бургас     

Обектът е с временен устройствен статут, изграден по реда на отменената (ДВ, бр.6 от 1998г.) ал.4 на чл.120 от Правилника за прилагане на закона за териториално и селищно устройство (ППЗТСУ), върху терен - публична общинска собственост, отреден за районен парк. Съгласно разпоредбите на §17, ал.1 от Преходни разпоредби (ПР) на Закон за устройство на територията (ЗУТ) строежите с временен устройствен статут, изградени върху терен - държавна или общинска собственост могат да се запазят до реализиране на строежите предвидени с действащ подробен устройствен план. След възникване на инвестиционна инициатива за реализиране на предвижданията на подробния устройствен план, временните строежи се премахват, без да се заплащат, въз основа на заповед на кмета на общината, издадена по реда на чл.195 и чл.196 от този закон.

Състоянието на обектите и обстоятелствата по чл.195, ал.6 се установяват с протокол от комисия, назначена от Кмета на Общината. Комисията действа служебно или по искане на заинтересованите лица, като събира всички необходими данни за вида и състоянието на строежа и изслушва заинтересованите лица.

За установяване състоянието на временния обект на място е извършен оглед от Комисия, назначена със Заповед №531/01.03.2019г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие", Община Бургас

На основание чл.196, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че в срок до 12.08.2019г.,  имате възможност до съставяне на констативния протокол, да бъдете изслушани от членовете на комисията по чл.196 от ЗУТ, както и да представите документи, писмено становище и др. документи за изясняване на факти и обстоятелства от значение за административното производство.

Предвид горното и на основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че в отдел "Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация", Община Бургас е започнато административно производство по §17, ал.1 от ПР на ЗУТ, във връзка с чл.195 и 196 от ЗУТ за премахване на строеж: "Временен обект - Павилион за  обущарски услуги".

За контакт: телефон 056/86-09-21 - Ваня Гачева, гл. специалист БКСВЕ и инж. Катя Николова, гл. експерт КСВЕ, Дирекция "ЦАУ Освобождение", община Бургас (гр. Бургас, ж.к ."Славейков", до бл.49), стая №27, ул. "Конт Андрованти" № 1, ет.3, стая 22, телефон за контакт: 056/84-20-76-главни експерти КСВЕ.

 

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ
Председател на Комисия, назначена със
Заповед №531/01.03.2019г. на Зам.-кмет по "СИРР" на Община Бургас


свали като pdf разглеждания: 898 последна промяна: 14:05:17, 07 август 2019