Съобщение на Община Бургас

Съобщение на Община Бургас

Публикувано на: четвъртък, 08 август 2019
Валидно до: четвъртък, 22 август 2019, 09:47

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

МИЛЕНА ХРИСТОВА ВЪЛЧАНОВА                                    

Ж.К. "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ", БЛ.29, ВХ.4, ЕТ.5

ГР. БУРГАС

 

ВАЛЕНТИН ДАМЯНОВ ВЪЛЧАНОВ

Ж.К. "ЗАХАРНА ФАБРИКА" №42, ЕТ.4, АП.19

ГР. СОФИЯ

 

ЮЛИЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

Ж.К. "ИЗГРЕВ", БЛ.66, ВХ.5, ЕТ.2, АП.2

ГР. БУРГАС

 

 

Във връзка с постъпило заявление с вх. №70-00-9631/18.12.2018г. в Община Бургас, относно възникване на безсрочен сервитут в т.ч. и трайно заетата площ от стъпката на стълб, на имоти в землището на гр. Българово, Община Бургас, засегнати от трасето за преместване на ВЛ 400 kV "Черно море" пред п/ст "Бургас" се установи, че трасето на въздушната електропроводна линия преминава през част от ПИ с идентификатор 07332.119.32 по КККР на землището на гр. Българово, местност "Караяна", съответстващ на имот №119032 по КВС.

За да се установи собствеността на имота е извършена служебна справка в регистрите на КК, където като собственик на цитирания по - горе имот е записан Христо Вълчанов Дерменджиев.

Във връзка с горното и за да бъде изплатено определеното обезщетение, моля да предоставите в  Община Бургас с адрес: гр. Бургас, ул. "Александровка" №26, ет.4, стая 410, банкова сметка и копие на документа, с който се легитимирате като собственик на ПИ с идентификатор 07332.119.32 по КККР на землището на гр. Българово, местност "Караяна", съответстващ на имот №119032 по КВС.

В случай че сте извършили разпореждане със собствеността си, моля да ни предоставите данни за новия/те собственик/ци.

 

                                                                                                             08.08.2019г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 381 последна промяна: 09:48:23, 08 август 2019