Съобщение за надстройка на сграда на ул. "Ангел Димитров", кв. Сарафово

Съобщение за надстройка на сграда на ул. "Ангел Димитров", кв. Сарафово

Публикувано на: четвъртък, 08 август 2019
Валидно до: четвъртък, 22 август 2019, 12:18

Съобщение за издадена скица с виза на основание чл.140 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал. 6 от ЗУТ  за  проектиране на надстройка на  сграда с идентификатор 07079.820.982.1 по КК на гр.Бургас, ул. "Ангел Димитров" №66, гр.Бургас 

ДО

ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА

ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.982 ПО КК НА ГР.БУРГАС И САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ  В  ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ  07079.820.982.1; 07079.820.982.2; 07079.820.982.3; 07079.820.982.4; 07079.820.982.5; 07079.820.982.6 ПО КК НА ГР.БУРГАС, В УПИ XLVI-100 В КВ.72 ПО ПЛАНА НА КВ."САРАФОВО", ГР.БУРГАС; С АДРЕС: ГР.БУРГАС, КВ."САРАФОВО", УЛ."АНГЕЛ ДИМИТРОВ" № 66 

 

Съгласно чл.140, ал.3 от ЗУТ, съобщаваме Ви, че на основание чл.140 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.6 от ЗУТ е издадена скица с виза за проектиране на надстройка на сграда с идентификатор 07079.820.982.1 по КК на гр.Бургас, в УПИ XLVI-100 в кв.72 по плана на кв."Сарафово", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.982 по КК на гр.Бургас, с административен адрес: гр.Бургас, кв."Сарафово", ул."Ангел Димитров" № 66.

Може да се запознаете с издадената скица с виза в  Дирекция "ЦАУ Изгрев" /стая № 5/, к-с "Зорница", бл.47, гр. Бургас, всеки ден от 8.30 до 12.30 часа, тел.: 056 86 32 39.

Визата за проектиране може да бъде обжалвана по реда на чл. 215, ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение чрез Община Бургас, пред  Административен Съд  - Бургас.


свали като pdf разглеждания: 527 последна промяна: 12:21:48, 08 август 2019