Съобщение до всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права в сграда с идентификатор 07079.651.238.1 по КККР на гр.Бургас

Съобщение до всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права в сграда с идентификатор 07079.651.238.1 по КККР на гр.Бургас

Публикувано на: петък, 09 август 2019
Валидно до: четвъртък, 22 август 2019, 15:09

На основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че от Главен експерт ГАТИ при Община Бургас е издаде­но разрешение за строеж № В-25/29.07.2019г. на Красимира Желязкова Лазарова  за "Вътрешно преустройство на самостоятелен обект с идентификатор 07079.651.238.1.64 - Учебен център №3 в Амбулатория за групова практика за първична помощ за дентална медицина" в УПИ III, кв.14, по плана на ж.р. "Меден Рудник", зона "А", гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.651.238 по КК на гр.Бургас.

Преписката по издаване на разрешението за строеж е изложена в стая №4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане" всеки ден от 8,30 до 12,30ч.

На   основание   чл. 149, ал. 3. ЗУТ, разрешението за   строеж подлежи на обжалване пред Дирекцията за национален и строителен контрол, чрез Община Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.

 

АРХ. ТИХОМИР РАЙЧЕВ
Главен експерт

Изготвил:
Мариана Танева, Гл. Специалист
тел:056 /85-23-45


свали като pdf разглеждания: 416 последна промяна: 15:11:36, 09 август 2019