Съобщение до Цветан Стойчев

Съобщение до Цветан Стойчев

Публикувано на: сряда, 14 август 2019
Валидно до: сряда, 28 август 2019, 11:48

Съобщение до Цветан Стойчев, с постоянен адрес: област София, община Елин Пелин, с. Елин Пелин (гара Елин Пелин), ул. "Липа" №25.

 

Община Бургас, на основание по §4, ал 2 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на Цветан Ангелов Стойчев, с постоянен адрес: област София, община Елин Пелин, с. Елин Пелин (гара Елин Пелин), ул. "Липа" №25, за съставена Заповед №1300/21.05.2019 г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас.

 

 

уважаемИ ГОСПОДИН СТОЙЧЕВ,

 

 

Във връзка с проведено административно производство по реда на чл. 225а, ал. 1, във връзка с чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ е издадена Заповед №1300/21.05.2019 г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за премахване на незаконен строеж: "Масивна ограда и бетонов фундамент", находящ се в поземлен имот с идентификатор 07079.820.617 по КК на гр. Бургас, УПИ VІІ - 415, кв.54 по плана на кв. Сарафово,  гр. Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. "Баба Тонка" №27, изпълнен от: Цветан Ангелов Стойчев, с постоянен адрес: област София, община Елин Пелин, с. Елин Пелин (гара Елин Пелин), ул. "Липа" №25.

            Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, чрез Община Бургас пред Административен съд - гр. Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

 

 

Главен специалист БКСВЕ - Н. Йорданова

 


свали като pdf разглеждания: 605 последна промяна: 11:49:23, 14 август 2019