Съобщение до всички заинтересовани собственици

Съобщение до всички заинтересовани собственици

Публикувано на: четвъртък, 15 август 2019
Валидно до: четвъртък, 15 август 2019, 09:36

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СОБСТВЕНИЦИ


Уведомяваме Ви, че за УПИ VII-29, кв.2, по плана на зона ПЗ "Юг-запад", гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.663.628 по КК на гр.Бургас е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ.
Същият е изложен в стая №4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане", всеки ден от 08.30 до 12.30 часа.
На основание чл.128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция "ЦАУ Възраждане" до Община Бургас, в 14 дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

АРХ. ТИХОМИР РАЙЧЕВ
Главен експерт

Изготвил:
Мариана Танева, Гл. Специалист
тел:056 /85-23-45

 


свали като pdf разглеждания: 814 последна промяна: 09:36:42, 15 август 2019