Съобщение до Калуд Николов Калудов

Съобщение до Калуд Николов Калудов

Публикувано на: четвъртък, 15 август 2019
Валидно до: четвъртък, 29 август 2019, 11:06

 

ДО

КАЛУД НИКОЛОВ КАЛУДОВ

УЛ.АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКИ №14, ВХ.2, ЕТ.3, АП.5

ГР. БУРГАС                                                                                   

 

С настоящото на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпило заявление вх.№94-01-39719/20.11.2018г. от Калуд Николов Калудов с искане за разглеждане на комисията по §4к, ал.12 на изменение в обхвата на НПИ №501.790 по ПНИ на с.о."Острица"2, землище кв. Банево, гр. Бургас, респективно КК на гр. Бургас, в обхвата на ПИ с идентификатор 07079.707.790, ведно с проект за изменение на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на с.о."Острица"2, землище кв. Банево, гр. Бургас, одобрен със Заповед №РД-09-37/17.02.2006г. на Областен управител на Област Бургас, в обхвата на №501.790 с площ 1 255 кв.м. е разгледано на заседание на Комисията по §4к, ал.12. от ПЗР на ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №3443/12.12.2017 г. на Кмета на Община Бургас, проведено на 25.01.2019г., като решението на комисията е обективирано в Протокол №1/25.01.2019г. т.5 от дневния ред.

След обявяване на решението на комисията, обективирано в протокол №1/25.01.2019г. т.5 от дневния ред в Община Бургас е постъпило становище вх.№94-Н-282/35/01.04.2019г. от Станка Димитрова Шопова, наследник на Атанас Вангелов Атанасов.

Заявление вх.№94-01-39719/20.11.2018г. от Калуд Николов Калудов с искане за разглеждане на комисията по §4к, ал.12 на изменение в обхвата на НПИ №501.790 по ПНИ на с.о."Острица"2, землище кв. Банево, гр. Бургас, респективно КК на гр. Бургас, в обхвата на ПИ с идентификатор 07079.707.790 и становище вх.№94-Н-282/35/01.04.2019г. от Станка Шопова са разгледани на заседание на по §4к, ал.12. от ПЗР на ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №3443/12.12.2017 г. на Кмета на Община Бургас, проведено на 17.06.2019г. Решението на комисията е обективирано в Протокол №3/17.06.2019г. т.5 от дневния ред.

В изпълнение на решението на комисията приложено Ви изпращаме препи-извлечение от Протокол №3/17.06.2019г. т.5 от дневния ред.

С проекта за изменение на ПНИ. може да се запознаете в Община Бургас ет. 4, стая 401 /всеки вторник 9:00 - 12:00 и 14:00-17:00 часа/.

В изпълнение на решението на комисията по §4к, ал. 12 от ПЗР към ЗСНЗЗ, в качеството Ви на заинтересована страна, в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение можете да се изразите становище по взетото решение.

В случай, че не възразите срещу решението на комисията преписката ще бъде изпратена в СГКК гр. Бургас за продължаване на процедурата по изменение на КККР на кв. Банево, гр. Бургас.

При необходимост от допълнителна информация лица за контакти :

инж. Валентина Кръстева - гл.специалист в отдел "Устройствено планиране" тел: 056/907 289

 

 


свали като pdf разглеждания: 730 последна промяна: 11:07:08, 15 август 2019