Съобщение до Стефка Цонева за издадено разрешение за строеж

Съобщение до Стефка Цонева за издадено разрешение за строеж

Публикувано на: петък, 16 август 2019
Валидно до: събота, 31 август 2019, 14:45

ОБЩИНА БУРГАС
ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"
СЪОБЩЕНИЕ

ДО СТЕФКА ХРИСТОВА ЦОНЕВА
жк "Славейков", бл.22, вх.4, ет.7
гр. Бургас

Във връзка с изискванията на чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ Ви уведомяваме, че Община Бургас издаде разрешение за строеж №141/19.07.2019 г. за:
"Ел. захранване на GSM базова станция "Изворище" с №BGS0163.А001 в ПИ с идентификатор 32425.96.25 по КК на с. Изворище - Община Бургас (поземлен имот с номер по предходен план 096025, местност "Карашки път", землище на с. Изворище, Община Бургас): Кабел ниско напрежение (НН), тип САВТ 4х16мм2 от ел. табло на GSM базова станция "Изворище" с №BGS0163.А001 до съществуващо електромерно табло (ТЕПО) на фасадата на ТП "Мтел Изворище" (местност "Брястовска река", землище на с. Изворище, Община Бургас)" с Възложител "А1 България" ЕАД.

Инвестиционният проект за горепосочения обект се съхранява в Община Бургас - стая 408.
Издаденото разрешение за строеж №141/19.07.2019 г. подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.


свали като pdf разглеждания: 466 последна промяна: 14:47:38, 16 август 2019