ДО ВСИЧКИ ЕТАЖНИ СОБСТВЕНИЦИ В СГРАДА, УЛ. „СЛИВНИЦА" №5, ВХ. „В"

ДО ВСИЧКИ ЕТАЖНИ СОБСТВЕНИЦИ В СГРАДА, УЛ. „СЛИВНИЦА" №5, ВХ. „В"

Публикувано на: понеделник, 19 август 2019
Валидно до: неделя, 01 септември 2019, 15:04

 

ДО ВСИЧКИ ЕТАЖНИ СОБСТВЕНИЦИ В СГРАДА

УЛ. "СЛИВНИЦА" №5, ВХ. "В"

ГР. БУРГАС

 

 

 

 

Относно: Постъпил в Община Бургас сигнал за опасна сграда.

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с постъпил в Община Бургас сигнал за опасна сграда, находяща се на административен адрес: ул. "Сливница" №5, вх. "В" и възникнал инцидент с преминаващи пешеходци, Ви уведомяваме следното:

           От служители на отдел "Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация", Община Бургас е извършен външен оглед на сградата и е констатирано, че част от покривната конструкция в южната част на сградата /по уличната регулационна граница- ул. "Сливница"/ е  компрометирана и е паднала част от дъсчена обшивка. В този си вид сградата застрашава сигурността и безопасността на живущите и преминаващите в района граждани.

            Следва да Ви уведомим, че съгласно чл.195, ал.1 от Закона за устройство на територията

(ЗУТ), собствениците на строежи са длъжни да ги поддържат в добро техническо състояние, отговарящо на основните изисквания по чл.169, ал.1 и 3 от ЗУТ. Съгласно чл.195, ал.3 от същия закон, при аварии или други обстоятелства, застрашаващи обект по ал. 1 с увреждане или разрушаване, собственикът на обекта е длъжен да предприеме незабавни действия за тяхното предотвратяване или за отстраняване на причинените увреждания, възстановяване на обекта и да уведоми Общината.

                   При сгради, в които етажи или части от етажи принадлежат на различни собственици, общи за всички собственици са основите, външните стени, вътрешните разделителни стени между отделните части, плочите, стълбите, площадките, покривите, стените между таванските и избените помещения на отделните собственици, комините, външните входни врати на сградата и вратите към общи тавански и избени уредби, главните линии на всички видове инсталации и централните им уредби, водосточните тръби и всичко друго, което по естеството си или по предназначение служи за общо ползване (чл. 38 от Закона за собствеността).

                   Съгласно Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) в сила от 01.05.2009 г.,  управлението на общите части в сграда в режим на етажна собственост и надзорът за изпълнение на задълженията на обитателите, принадлежи на Общото събрание на собствениците и на избрания от него Управител или Управителен съвет.

             Всички ремонтни работи, обновяване, реконструкция и преустройство на общите части или подмяна на общи инсталации и оборудване се извършва по решение на общото събрание на собствениците (чл. 48 от ЗУЕС)

            След справка в регистъра на Дирекция "ЦАУ-Приморие" е установено, че за сграда на административен адрес: ул. "Сливница" №5, вх. "В", гр. Бургас не е регистрирана етажна собственост, респ. Управител и Контролен съвет във връзка с изискванията и сроковете указани в Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС).

            С оглед гореизложеното и обстоятелството, че имота се намира в Централната градска част на Бургас, в непосредствена близост до административни, обслужващи и жилищни сгради, следва в 3-дневен срок от датата на получаване на настоящето писмо, да се предприемат действия за обезопасяване на проблемните участъци по покрива и  уличната фасада откъм ул. "Сливница", както и по провеждане на общо събрание, на което да се приеме план за извършване на необходимите ремонтни дейности на компрометираните елементи по покрива на жилищната сграда, с оглед привеждане на сградата в съответствие с  изискванията на чл.169 от ЗУТ.

При неизпълнение на предписанието в указания срок, ще бъде предприето административно наказателно производство, съгласно Глава двадесет и трета от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

 

 

 

ОБЩИНА БУРГАС

ЦАУ ПРИМОРИЕ

 

 


свали като pdf разглеждания: 500 последна промяна: 15:04:53, 19 август 2019