Съобщение до всички собсвеници и носители на ограничени вещни права на сграда на ул. „БОГОРИДИ“№17 И ул. „К. ФОТИНОВ“№18

Съобщение до всички собсвеници и носители на ограничени вещни права на сграда на ул. „БОГОРИДИ“№17 И ул. „К. ФОТИНОВ“№18

Публикувано на: понеделник, 19 август 2019
Валидно до: понеделник, 02 септември 2019, 15:56

Изх.№ 94-01-20165/5/19.08.2019г.

ДО ВСИЧКИ СОБСВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА СГРАДА НА УЛ. "БОГОРИДИ"№17 И УЛ. "К. ФОТИНОВ"№18

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и Работен устройствен план /РУП/ за УПИ XIII-1873 и УПИ XIV-1874, в кв.39 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатори  07079.610.213 и 07079.610.425 по КК на гр. Бургас.

Същият е изложен в стая №4 на Дирекция "ЦАУ Приморие", ул. "Александровска" №83 всеки работен ден от 8:30 до 12:30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ може да направите писмени възражения и искания по проекта чрез Дирекция "ЦАУ Приморие" до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчването на настоящото.

 

АРХ. ТИХОМИР РАЙЧЕВ                                              изготвил: К.Кръстева - Стоянова

Главен експерт "ГАТИ"                                               Главен специалист "ГАТИ"


свали като pdf разглеждания: 529 последна промяна: 15:57:43, 19 август 2019