Съобщение до Румяна Минчева за назначена комисия

Съобщение до Румяна Минчева за назначена комисия

Публикувано на: сряда, 21 август 2019
Валидно до: понеделник, 26 август 2019, 16:01

Община Бургас, на основание по §4, ал 2 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на:

 

Г-ЖА РУМЯНА ИЛИЕВА МИНЧЕВА
УЛ. "ОБОРИЩЕ" №44
ГР. БУРГАС

 

Ж.К. "СЛАВЕЙКОВ", БЛ.33, ВХ.3, ЕТ.4, АП.12
ГР. БУРГАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНЧЕВА,

 

Във връзка с постъпил в Община Бургас сигнал с вх. №94-01-12912/8/ 22.07.2019г., относно самосрутена бетонна плоча на второ ниво на постройка, находяща се в ПИ с идентификатор 07079.609.52 (УПИ ІІ-1646, кв.99 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас), с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Средна гора" № 19, Ви уведомяваме, че на 14.08.2019г. /сряда/ от 09.00 часа Комисия, назначена със Заповед № 531/ 01.03.2019г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас, извърши оглед на място, с цел установяване състоянието на сграда с идентификатор 07079.609.52.2 по КК на гр. Бургас, находяща се в ПИ с идентификатор 07079.609.52 (УПИ ІІ-1646, кв.99 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас), с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Средна гора" № 19.

Съгласно разпоредбата на чл. 195, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), собствениците на строежи са длъжни да ги поддържат в техническо състояние, отговарящо на съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, като носят и имуществена отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи от своите виновни действия или бездействия, в резултат на които е настъпила авария на строежа, довела до материални щети или увреждане на трети лица и имоти.

Състоянието на обектите и необходимите ремонтни и възстановителни дейности, както и обстоятелствата по чл. 195, ал. 6 се установяват с протокол от Комисия, назначена от Кмета на Общината. Комисията действа служебно или по искане на заинтересованите лица, като събира всички необходими данни за вида и състоянието на строежа и изслушва заинтересованите лица

На основание чл. 196, ал. 2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че в срок до 26.08.2019г. /понеделник/, имате възможност до съставяне на констативния протокол, да бъдете изслушани от членовете на комисията по чл. 196 от ЗУТ, както и да представите документ за собственост, строителни книжа и други и/или писмено становище пред членовете на комисията, за изясняване на факти и обстоятелства от значение за започване на административно производство по ЗУТ.

Предвид горното и на основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуален кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че в отдел "Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация", Община Бургас е започнато административно производство по чл. 195, ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за строеж: "Сграда с идентификатор 07079.609.52.2 по КК на гр. Бургас", находящ се в ПИ с идентификатор 07079.609.52 по КК на гр. Бургас, УПИ ІІ-1646, кв.99 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Средна гора" № 19.

Телефон за контакт: 056/84 25 50 - Мария Димитрова - главен специалист БКСВЕ, Таня Калудова - главен специалист БКСВЕ, Дирекция "ЦАУ "Приморие", ул. "Александровска" № 83, гр. Бургас.

 

ОБЩИНА БУРГАС

 

Георги Василев

Председател на Комисия, назначена със

Заповед № 531/01.03.2019г. на Зам.-кмет по "СИРР" на Община Бургас

 

 


свали като pdf разглеждания: 686 последна промяна: 16:09:09, 21 август 2019