Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права на жилищна сграда ул."Христо Ботев"№1 за вътрешно преустройство на обект

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права на жилищна сграда ул."Христо Ботев"№1 за вътрешно преустройство на обект

Публикувано на: петък, 23 август 2019
Валидно до: петък, 06 септември 2019, 10:05

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. "ХРИСТО БОТЕВ"№1

Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за строеж №П-38/27.06.2019г. за обект: "ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР  07079.610.111.1.10 ПО КК НА ГР. БУРГАС В БЪРЗА ЗАКУСКА", находящ се в партера на сграда с идентификатор 07079.610.111.1, ПИ с идентификатор 07079.610.111 по КК на гр. Бургас, УПИ Х - 609, кв. 49 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, с административен адрес ул. "Христо Ботев" №1   

На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност  пред Административен съд-Бургас чрез Община Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.    

Жалбата следва да се направи в два екземпляра.        

Същото е изложено в стая №4 в Дирекция "ЦАУ Приморие" всеки ден  от 8,30 до 12,30ч.

                                     

Кр. Кръстева-Стоянова
Гл. специалист "ГАТИ"


свали като pdf разглеждания: 737 последна промяна: 10:07:02, 23 август 2019