Съобщение до Димо Атанасов Петров

Съобщение до Димо Атанасов Петров

Публикувано на: петък, 23 август 2019
Валидно до: петък, 06 септември 2019, 16:06

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

ДИМО АТАНАСОВ ПЕТРОВ 

УЛ. "ТИНТЯВА" №20, ВХ. Г, ЕТ.5, АП.52

ГР. СОФИЯ

 

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №1722/27.06.2019г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности на ПИ с идентификатор 07079.1.1269 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №018105 по Картата на възстановената собственост) и УПИ XIV-1269, кв.19, землище Сарафово, местност "Ъгъла" (бивша "Кюшето").

         Решението е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

 

                                                                                       23.08.2019г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 737 последна промяна: 16:07:06, 23 август 2019