Съобщение до Цветалин Атанасов Бошев и Велиян Парашкевов Митев

Съобщение до Цветалин Атанасов Бошев и Велиян Парашкевов Митев

Публикувано на: петък, 23 август 2019
Валидно до: петък, 06 септември 2019, 16:07

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

ЦВЕТАЛИН АТАНАСОВ БОШЕВ

Ж.К. "ИЗГРЕВ", БЛ.44, ВХ.6, ЕТ.6

ГР. БУРГАС

 

ВЕЛИЯН ПАРАШКЕВОВ МИТЕВ

УЛ. "АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКИ" №41, ЕТ.5, АП.9

ГР. БУРГАС

 

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №1725/27.06.2019г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности на ПИ с идентификатор 07079.1.1252 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №018398 по Картата на възстановената собственост) и УПИ I-1252, кв.19, землище Сарафово, местност "Ъгъла" (бивша "Кюшето").

         Решението е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

 

                                                                                       23.08.2019г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 766 последна промяна: 16:08:31, 23 август 2019