Съобщение до Златко Манов за издадена заповед

Съобщение до Златко Манов за издадена заповед

Публикувано на: сряда, 28 август 2019
Валидно до: сряда, 11 септември 2019, 14:26

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщава на:

ЗЛАТКО ГЕОРГИЕВ МАНОВ, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к."Лазур", бл.№11, вх.2, ет.8, за издадена Заповед № 1761/01.07.2019г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас.
Във връзка с проведено административно производство по реда на чл. 178, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е издадена Заповед № 1761/01.07.2019г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за забрана достъпа и ползването на строеж: ""Преустройство на магазин за плодове и зеленчуци - СОС с идентификатор 07079.602.242.1.125 в ЗОХ и обединяването му с кафе-аперитив - СОС с идентификатор 07079.602.242.1.124 по КК на гр.Бургас", находящ се в партера на бл.46, ж.к."Славейков", гр.Бургас, в УПИ I, кв.19 по плана на к/с"Славейков", гр.Бургас.
Със Заповед № 1761/01.07.2019г. е определен 14 (четиринадесет)-дневен срок за доброволно изпълнение от датата на връчването й, като в същия срок се вземат мерки за обезопасяване на строежа и опразването му от всички вещи и материали.
Заповед № 1761/01.07.2019г. подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ чрез Община Бургас пред Административен съд - гр.Бургас в 14-дневен срок, считан от датата на съобщаването й.
За запознаване със Заповед №1761/01.07.2019г., заповядайте в същия срок в Дирекция "ЦАУ Освобождение", Община Бургас (гр.Бургас, ж.к."Славейков", до бл.49), стая №27.

 

Дирекция "ЦАУ Освобождение"
Гл.експерт КСВЕ - инж.Катя Николова

 


свали като pdf разглеждания: 696 последна промяна: 14:28:21, 28 август 2019